Twice.se

Livsstil: Psykologi och samhälle

KATEGORIER: Livsstil / Psykologi och Samhälle

Barn till äldre mödrar har det bättre

De biologiska riskerna som är förknippade med barnafödande i högre åldrar kan uppvägas av yttre faktorer.  

Barn till äldre mödrar har det bättre

2016-04-12: Barn till äldre mödrar är friskare, längre och får mer utbildning än barn till yngre mödrar. Anledningen är att utbildningsmöjligheterna i de industrialiserade länderna ökar, och att folk blir friskare med åren. Med andra ord, lönar det sig att födas senare.

Mycket tidig forskning har visat att ju äldre kvinnan är när hon föder, desto större hälsorisker för barnen.  Barnafödande i högre åldrar anses öka risken för negativa graviditetsutfall såsom Downs syndrom. Barn till äldre löper större risk för att utveckla Alzheimers sjukdom, högt blodtryck och diabetes senare i livet.

Trots de risker som är förknippade med att fördröja barnafödandet finns det också stora fördelar.

En ny studie utfördes av Mikko Myrskylä, chef för Max Planck-institutet för demografisk forskning (MPIDR),) och hans kollega Kieron Barclay vid London School of Economics, som har publicerats i dag i Population and Development Review.

Över tid har både folkhälsan och sociala förhållanden förbättrats i många länder. Tidigare forskning om sambandet mellan moderns ålder och påverkan på barnet har ignorerat betydelsen av dessa miljöförändringar på makronivå som äger rum över tid. När mödrar fördröjer barnafödandet med till exempel 10 eller 20 år kommer dessa år att vara präglade av sociala och miljömässiga förändringar.

Från ett sådant perspektiv visar denna nya studie att när kvinnor försenar barnafödandet till högre åldrar blir deras barn friskare, länge och får mer utbildning. Sådana yttre faktorer kan ta ut eller överväga de biologiska riskerna med barnafödande i högre åldrar.

Som exempel kan man ta en kvinna som fördröjde barnafödandet från 1970 till 1990. ”Dessa 20 år gör enorm skillnad” förklarar Mikko Myrskylä. Ett barn som föddes 1990 hade mycket större förutsättningar att gå en högskoleutbildning än ett barn som föddes år 1970.

Barclay och Myrskylä använde data från över 1,5 miljoner svenska män och kvinnor födda mellan 1960 och 1991 för att undersöka sambandet mellan moderns ålder vid tiden för födelsen, och längd, fysisk kondition, gymnasiebetyg, och utbildningsnivå hos barnen. Fysisk kondition och längd är goda representanter för den allmänna hälsan, och utbildningsnivå är en viktig faktor för yrkesprestation och livsmöjligheter.

De fann att när mödrar försenade barnafödandet till högre åldrar, när de födde i 40 års åldern, var barnen längre, hade bättre betyg på gymnasiet och de var mer benägna att läsa på universitet.

När man jämförde två syskon födda av samma mor årtionden isär, tillbringade barnen som föddes i mammas 40 års ålder ett år längre i utbildningssystemet i jämförelse med barnet som föddes när hon var 20 år gammal.

I sina statistiska analyser jämförde forskarna syskon med samma biologiska mor och far. Syskon delar cirka 50% av sina gener och dessutom växer de upp i samma hushållsmiljö med samma föräldrar.

"Genom att jämföra syskon som växte upp i samma familj det var möjligt för oss att sätta fingret på vikten av moderns ålder vid tiden för födelsen oberoende av påverkan av andra faktorer som kan snedvrida resultaten", säger Kieron Barclay.

"De fördelar som är förknippade med att vara född senare uppväger de individuella riskfaktorer som härrör från att födas till en äldre mor. Vi behöver utveckla ett annat perspektiv på moderskap i äldre år. Nyblivna föräldrar är vanligtvis väl medvetna om de risker som är förknippade med slutet av graviditeten , men de är mindre medvetna om de positiva effekterna ", säger Myrskylä.

Källa: Children of older mothers do better, 2016-04-11, Max Planck-institutet för demografisk forskning