Vetenskap: Övrigt

Vetenskap / Övrigt / Artikel

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)

Arthur Schopenhauer var en tysk filosof, känd för sin pessimism, och filosofiska klarhet.

Enligt Schopenhauer är världen i stort sett det som människor känner i sig som sin vilja. Han analys av viljan ledde honom till slutsatsen att känslomässiga, fysiska och sexuella begär aldrig kan helt tillfredsställas. Följden av allt detta blir att människor i stort sett är olycklig. Därför ansåg han att en livsstil som förnekade begär, var det enda sättet att nå befrielse.

Schopenhauers metafysiska analys av viljan, hans syn på motivation och begär, inspirerade många välkända tänkare, bland annat Friedrich Nietzsche,[3] Richard Wagner, Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Rank, Carl Gustav Jung, Leo Tolstoy, Thomas Mann, och Jorge Luis Borges.

Viljans filosofi

Centralt för Schopenhauer var hans analys av människans motivation. Hegels idé om Zeitgeist, som gick ut på att samhället bestod av ettt kollektivt medvetande som fortskred i en viss inriktning och styrde medlemmarnas handlingar, var redan populär.

Schopenhauer, läste både Hegel och Kant, och kritiserade deras logiska optimism och idén att individens moral kunde determineras av samhälle och förnuft. Schopenhauer ansåg att människor endast motiverades av deras grundläggande behov eller "Vilja att leva", som vägledde mänskligheten. För Schopenhauer, var mänskliga drifter meningslösa, ologiska, utan mål och i förlängningen så var all mänsklig verksamhet i världen. Viljan är enligt Schopenhauer en metafysisk tillvaro som inte endast styr över individen handlingar, utan i slutändan alla observerbara fenomen. Viljan är för Schopenhauer, vad Kant kallade "tinget-i-sig."

Estetisk kontemplation

För Schopenhauer skapar människans vilja, önskningar, beräger och lustar lidande och smärta. Ett temporärt sätt att undkomma den här smärtan är genom estetisk kontemplation (en metod som är jämförbar med Zapffes "Sublimering"). Genom estetisk kontemplation kan människor temporärt undfly den här smärtan eftersom man slutar se den här världen som endast en representation. Genom den här metoden slutar världen endast vara ett objekt som kan uppfattas. I stället blir man ett med världen. Man kan inte längre skilja ut det som betraktas från betraktaren. Konst och musik är två sätt att uppnå tillståndet.

Moral

Enligt Schopenhauer finns det tre moraliska incitament: medkänsla, ondska, och egoism. Medkänsla utgör enligt Schopenhauer motiverar en individ till högsta moraliska uttryck. Ondska och egoism är de korrupta alternativen.

 

Källa: Schopenhauer