Vetenskap: Övrigt

Vetenskap / Övrigt / Artikel

Hur uppstår ideologier och vad har de för funktion?

Ideologier. Sverige och Världen- nu och då

Ideologier

Den här artikeln har som mål att prata om ideologi, dess urspung, utveckling och konsekvens. I den kreativa processen kommer paralleler att dras till företeelser i bland annat svensk historia. Därför bär artikeln titeln "Ideologier. Sverige och Världen- nu och då". Nationalistiska ideologier har börjat växa sig starka i så gott som samtliga västeuropeiska länder. Problemet med starka nationalistiska ideologier är att de skapar samhällsklyftor, privilegierade och underprivilegierade, upphöjda och stigmatiserade. I ett rättvist samhälle betonar man lika möjligheter för alla.

För offren spelar  det  nämligen ingen roll vilka argument som rättfärdigar nationalismens konsekvenser. Lidandet är alltid detsamma.

Ideologier förser människor med världsbilder och med en identitet. De leder också till verkliga konsekvenser eftersom de skapar samhällets institutioner och bidrar därmed till samhällets struktur och dess hierarkier.

North (1981) och Higgs (1987) definierar ideologi som ett antal mentala genvägar för att människan ska slippa tänka för mycket. Althusser (1971) menade att ideologi är individens relation till de verkliga förhållandena i sina liv på föreställningsnivå. 

Tanke - Känslor - Handing modell

När man väl tror på en ideologi, kommer man att tolka allt som händer i världen genom ideologins glasögon. Känslorna som uppstår i samband med tolkningsprocessen kommer att fungera som markörer som identifierar vad som är bra och dåligt i samhället. Ideologier sitter inte kvar på föreställningsnivån eller känslonivån, utan de kommer till uttryck via handlingar som konkret skapar och förändrar samhället. Nya lagar kommer till stånd, den sociala ordningen förändras, något som leder till att vissa grupper gynnas eller missgynnas samtidigt som nya institutioner uppstår. I samband med sociala reformer som skulle gynna arbetstagarna har t ex fackföreningarna dykt upp.

Det går att skilja mellan dominerande ideologier och ideologier som uppstår under vissa perioder. Ändå kan en ideologi uppstå från vissa element i den dominerande ideologin. Den dominerande ideologin får sin spridning via statens insitutioner: skola, sjukhus, polis, familjen, domstolarna, tidningarna. Oftast är dominerande ideologi och kultur svåra att skilja åt. Man kan gott säga att kultur och ideologi är intimt förknippade med varandra. Det farliga med en dominerande ideologi är att den enskilde individen inte kan ifrågasätta den, eftersom den är djupt förankrad i individens sätt att tänka och känna. Man kan nästan säga att inviden är "programmerad" att tänka och känna så. Alternativa sätt att se på verkligheten undertrycks oftast och det beror framför allt på att  människor i ett samhälle till varje pris försöker bevara den sociala ordningen.

Erich Fromm , Flykten från FrihetenErich Fromm skrev i "Flykten från friheten": 

"Människan lider i våra dagar mindre av fattigdom än av att hon blivit en kugge i ett stort maskineri, en mekaniserad varelse, och av att hennes liv därmed blivit tomt och förlorat sin mening."

I boken försöker han förklara tyskarnas tystnad inför judarnas förföljelse och utrotning under Hitlers tid. Den moderna människan har isolerats från allt som en gång gav människan trygghet och känner en stor vanmakt och hjälplöshet. 

"Hjälplöshet och tvivel paralyserar livet, och för att kunna leva söker människan fly från friheten, den negativa friheten. Hon drives därmed in i en ny träldom.” 

Ett exempel på hur lätt det är att förtrycka vissa grupper i samhället utan att någon reagerar, är Sveriges tvångssteriliseringslag som gällde mellan åren 1934-1976. Under den perioden steriliserades hela 62.000 människor, och de flesta var kvinnor. 15-åriga tjejer kunde tvångssteriliseras i Sverige för att de var ute och dansade, andra kvinnor för att de var medlemmar i motorcykelgäng, andra för att de hade växt upp i barnhem och fick endast lämna barnhemmet under förutsättning att de gick med på att steriliseras, andra på grund av skvaller och rykten som uppstod i grannskapet och åter igen andra eftersom de ansågs ha lågt IQ. Kvinnornas sexualitet men även deras reproduktiva funktion kontrollerades.

Tvångssteriliseringslagarna drabbade många kvinnor under rashygienismens glansdagar

 Bild från "Den nya människan"

Förutom unga kvinnor och föräldralösa steriliserades även en del zigennare, tatare, handikappade, psykisk sjuka, elipeptiker och avvikare. Alla dessa personer var helt försvarslösa inför myndighetsbesluten.  Målet var att få  bort "ogräset" i samhället under en determinisk idologi som hävdade att avvikande beteende, psykisk och mental sjukdom, fysiskt handikapp och oönskade kulturella element var ärftliga och kunde förorena den "svenska rasen". Även om man menar fortfarande att ca. 50% av offren gick med på att steriliseras fanns det i många fall ett påtryckningsmedel som egentligen gav offret inget annat val.

Även om Sveriges regering har betalat skadestånd till många offer under rashygienismens dagar, har man ännu inte undersökt vad det var som skapade den rashygieniska mentaliteten, i vilken grad den fortfarande lever kvar i människornas föreställningsvärld och hur man ska råda bot på den. Det kan kanske vara värt att påpeka att tvångssterilisering fortfarande drabbar transsexuella i Sverige. En del hävdar också att "tvångsomhändertagande" av barn när föräldrar anses ha "lågt IQ" eller anses vara "olämpliga" har sina rötter i rashygienismens dagar. Man menar att man gör detta för "barnens egna bästa" när man i själva verket tar bort de människor som betyder mest för barnen.

Tvångssteriligseing av transsexuella utförs i Sverige

Bild: Unga Folkpartiet protesterar mot tvångssterilisering av personer som har genomgått könsbyte

Historien brukar upprepa sig. Ett sätt att undvika att göra samma misstag, gång på gång, är nämligen att känna till, erkänna och förstå sin historia, både på individ- och på gruppnivå.

Ideologier som har växt sig starka lever kvar under en mycket lång tid. Den franske sociologen Michelle Faucault har kunnat spåra vissa idéer och tankeströmmar som är aktuella idag tillbaka till antikens Grekland. Perfekt kropp under antikenSom ett exempel på en sådan idé är de antika grekernas föreställning om "den perfekta kroppen" och "den perfekta människan", som har fått stor genomslagskraft i Hitlers nazistiska Tyskland. Medan de antika grekerna mest talade om idrott och betonade hur viktigt det var att inte ingå äktenskap med dåliga människor, ansåg nazisterna att ett sätt att frigöra kroppen från smuts var att utrota all arvsmassa som inte var bra nog. Människorna kunde då indelas i grupper som hade högre och mindre värde: De rena och de orena. De som fick leva kvar och de som måste dö ut. I Sverige pågick rashygienismen i 31 år till efter Hitlers död och nazimens fall i Tyskland.

Många sociologer menar att rasläran i dagens Sverige har omvandlats till kulturell och moralisk rasism och lever alltså kvar i andra skepnader. De hårda lagarna har omvandlats till subtila sociala uteslutningsmekanismer. Man talar inte längre om "rasism", utan om "främlingsrädsla". Bara för att man byter uttryck eller använder sig av synonymer, behöver man inte byta mening. Nationalistiska partier, såsom Sverigedemokraterna får allt större stöd hos befolkningen. Inte minst kan "landets säkerhet" användas som argument för att få människor att acceptera sin ofrihet. En känsla av det finns ett yttre hot kommer att öka den nationalistiska medvetenheten som konsekvens.

Försvarets Radioanstalt

Bildkälla: Svd. se

Enligt North (1981) blir ideologi viktig i samband med stor osäkerhet inför framtiden. Det var 30-talets depression och ekonomiska kris som ledde till utvecklingen av fascism, nazism, andra världskriget och holocaust. Något som till en början verkade råda bot på ett problem eskalerade snabbt till stor kaos och förstörelse. 6 miljoner judar dog i koncentrationsläger. Motståndare förföljdes och mördades. Utvecklingsstörda och avvikare gasades ihjäl. Miljoner soldater förlorade sina liv, barnen sina pappor och familjerna förstördes. De tyska läkarna, vars roll var att rädda liv, omvandlades till mördare och slaktare i samband med de experiment som utfördes på alla dessa offer som inte längre ansågs ha något som helst värde.

Det intressanta är att ideologier inte stannar kvar inom ett enda lands gränser utan de har en benägenhet att få en global spridning. Även USA praktiserade rashygienism under början på 1900-talet och när de tyska läkarna dömdes inför domstol menade de att det var det som skedde i USA som inspirerade dem.

Samtidigt som allt detta skedde i Europa, skedde hemska medicinska experiment på bland annat kinesiska fångar i Japan  (Enhet 731). Fångarna skars upp, lemmar skars av, människor obducerades levande. De fick aldrig bedövningsmedel. De här experimenten gjordes eftersom man ville veta hur biologi kunde användas som vapen i krig.  Andra experiment gick ut på att frysa levande människor till döds eller undersöka hur långt tid det tog för en människa att dö genom att hängas upp- och ned. Dessutom studerade man hur fort sjukdomar spred sig genom att infektera friska människor med pestbakterier. 

Ishii Shino - japansk ledare

Bild: Ishii Shino, den japanska ledaren

 

Miljoner kineser mördades och torterades till döds även i japanska koncentrationsläger. Efter en tid av lång förnedrig, misshandel, tortyr och svält fick de i uppgift att mörda sina vänner innan de själva blev mördade av sina egna. Kvinnor bands fast vid stolar och våldtogs tills de dog. Sedan slängdes de bland andra kadaver och ersattes av andra levande tjejer. 

Japanska koncentrationsläger Döda kroppar
Bilder: Japanernas mord på kineser i koncentrationslägren och högen med lik.

 

De läkare som ledde experimenten friades i ameriskansk domstol och de fick höga befattningar inom universitetsvärden. Amerikanernas invändning var att man inte kunde få resultaten på annat sätt och att resultaten var mycket viktiga även för den amerikanska statens säkerhet. Japanerna nämner inte dessa fruktansvärda saker i sina egna historieböcker.

Vetenskapsmän i enhet 731

(Bild: Forskarna som deltog i Enhet 731)

 

Amerikanerna har själva utfört en hel rad experiment på ovetande människor under 50- och 60-talet under projektet som fick namnet MK-Ultra. Det som studerades var effekten av droger (LSD), hjärntvätt, tanke kontroll, psykologisk manipulering, hypnotiska "triggers", hjärnimplantat, tortyr, data-hjärna kommunikation, m.m. Många av de drabbade var barn. De flesta offer har ännu ej fått skadestånd eller vård och de flesta forskningsresultat är fortfarande hemliga från allmänhet och massmedia. De offer som valdes ut var oftast personer som inte kunde försvara sig. När de sa att de var offer för statliga hemliga experiment hänvisades de till psykiatrin. I många fall var det psykiatrikerna själva som i hemlighet utförde dessa hemska experiment på sina patienter. Liknande experiment anses även ha pågått i Sverige eftersom en svensk man dök upp i en amerikansk CNN dokumentär om MK-Ultra. En del av experimenten som sponsrades av CIA utfördes i Kanada och i en del fall utfördes de på CIA anställda. Alla dessa människor har fått sina liv helt förstörda för "landets säkerhet" och många har begått självmord, dött av sjukdomar eller utvecklat olika typer av personlighetsstörningar.

Experiment på barn, mk-ultra Kanada

Bild: Barn, MK-Ultra experiment: elchoker, LSD och isolering

 

Självklart kan man undra hur människor kan bli så onda. Sociologiska experiment som utfördes på 50-talet vid Stanfords Universitet i USA bevisade att människor inte behöver vara onda för att göra onda saker, utan det enda som krävs är att de ska kunna lyda order, något som gör ledarna till viktiga personer i hela processen.

Hitler

Bild: Hitler och armén

 

North (1981) hävdar att det är gemensamma erfarenheter som skapar ideologier och ideologi kan uppstå utan de intellektuellas inblandning. Benedict Andersson menade dessutom att ideologier, som t ex nationalism skapar föreställda gemenskaper. Föreställda gemenskaper finns endast i människans fantasi. Nationalismens anhängare kan aldrig sägas fungera som en liten grupp, eftersom ingen ansikte-mot-ansikte interaktion kommer att äga rum. Nationalisternas invändning är att biologin inte kan förnekas. Detta beror i och för sig på att ideologi även genomsyrar statens institutioner och det är vad man kommer att höra på TV, hemma och i skolan.

Föreställda gemenskaper, AnderssonBild: Föreställda gemenskaper skapas enligt Benedict Anderson på föreställningsnivån allena. Medlemmarna känner inte varandra, har aldrig mött varandra och har ingenting gemensamt. Ändå känner de att de tillhör samma grupp eller nation.


KroppenDen biologiska synen på människan och kroppen är till exempel fortfarande en mycket viktig del i den medicinska utbildningen. En del forskare, och läkare, reagerar på vad det är som sker mellan läkare och patient.Man ser alla symtom som något som har med människans inre kemi eller biologi att göra allena. I mötet med läkarna bortser man från de sociala omständigheterna som skapar de här symtomen. När en person mår dåligt tittar man på de yttre symtomen och försöker medicinera dem bort och förändra människans naturliga kemi i stället för att försöka förändra de sociala omständigheterna som skapar dem. Det som institutionerna uttrycker kommer även människorna att prata om. 

Howard Waitzkin (1989) menar till exempel att hälsa under 1900 talet i USA har definierats som "arbetsförmåga", något som visar ett tydligt samband till nationens behov av en produktiv arbetskraft. Att ett land har en frisk och duglig arbetskraft är viktigt för ett kapitalistiskt samhälle. Oftast handlar interaktionen mellan läkare och patient om just patientens arbetsförmåga hävdar Waitzkin. Människan objektifieras och blir en maskin.

Ideologi och de uttryck som ideologi får kommer att avgöra hur individer kommer att uppfatta, bedöma och värdera sina erfarenheter; Vilka argument som kommer att användas; vilka klasser som skapas i samhället; hur institutionerna kommer att se på människorna;  vilka de upphöjda och de stigmatiserade blir och vilka "fienderna" kommer att vara. 

Nationalistiska ideologier behöver ständigt legitimeras för att de ska leva kvar, och detta sker via att man pekar ut en del personer och omvandlar dem till fiender. Till slut kommer de att drabba själva anhängarna oavsett om det är kriminella, feminister, utvecklingsstörda, alkoholister, avvikare, homosexuella, arbetslösa eller långtidssjuka, det handlar om. Det är oftast själva "systemet" som skapar de här grupperingarna som sedan på grund av låg status och brist på makt, blir lätta offer för en nationalistisk ideologi som ser biologi och arv som viktiga faktorer. Rasen kan degenereras eller förorenas. Därför bör rasen i stället "förbättras".

Inom kritisk strukturalistisk teoribildning, anser man att vår uppfattning om världen leder till värderingar och till handling, och handlingar konstruerar och rekonstruerar ständigt vår värld. Ferdinand de Saussure menade också att de ord man ger saker i vår omgivning oftast har en funktion: att känna igen dem, att veta vad man pratar om. En blomma kallas "fleur" på franska. Själva blomman är fortfarande en blomma även i Frankrike och i fransmännens ögon, även om de kallar blomman "fleur". När vi konstruerar vår värld, använder vi oftast språket för att göra det. Ord bär på mening och vissa ord har värdeladdningar. Svensk och invandrare är t ex två ord som bär på värdeladdningar. 

"Samhället" har också blivit ett viktigt begrepp som har fått en värdeladdning. Därför talar man om anpassade och missanpassade, normala och avvikande, friska och sjuka. För att anses vara en del i samhället, måste individen uppfylla vissa kriterier. Annars anses man stå utanför samhället, vid samhällets gränder eller varför inte på samhällets utsida eller botten. Folkhemmet som byggdes på en idé om likhet, drog skarpa gränser mot olikhet.

Karl Marx brukar oftast förknippas med en av de första teoretiker som uppmärksammade ideologins betydelse i det kapitalistiska samhälle, även om han aldrig riktigt definierade själva begreppet. I Marx (1984) deterministiska teori, är det ekonomiska krafter och konflikter mellan sociala klasser som skapar historia. Ideologi används för att återskapa och förstärka kapitalismen. Ideologier uppstår inom alla samhällssektorer. De uppstår inom politik, inom konst och musik, showbizz, medicin och även inom religion. 

Enligt marxistisk teori, är familjen och skolgången också viktiga i reproduktionen av den dominerande ideologin. Barnen kommer att uppfostras i kapitalismens anda och ska under den långa skolgången förberedas inför arbetsmiljön som kommer att råda på arbetsplatser under vuxenlivet. Engels menar också att familjen  blir en viktig institution som verkar i den dominerande ideologins tjänst. Kvinnornas roll är mycket viktig. Dels ska de uppfostra sina barn så att ideologin förs vidare till nästa generation, dels ska de ta hand om hem och hushåll samtidigt som hon ska förvärvsarbeta. Och en frisk, normal och välanpassad kvinna ska kunna klara av allt detta.

Det kanske framgår nu ganska tydligt att ideologi har en viktig funktion i samhället och funktionen är att vinna medborgarnas frivilliga samtycke på ett subtilt sätt genom att normalisera vissa handlingar, beteenden, rutiner och idéer och beskriva andra som onormala och som misanpassade. 

Inom senare marxistiska teorier hävdar man att just att "passa in" snarare handlar om att passa in i samhällets struktur. Detta är inte lika med att tillhöra en nation, bara för att man är född där eller delar samma blod och samma arvsmassa.

Gramsci (1971) hävdade att makthavare använder sig av två olika mekanismer för att reproducera den dominerande ideologin: tvång och ideologisk hegemoni. Makthavarna har alltid polisen, juristerna, fängelsen, domstolarna m.m. på sin sida och i sin tjänst. Eftersom ingen regim kan behålla sin makt för en längre tid genom tvång, är ideologisk hegemoni långt viktigare. Skolan, massmedian, kyrkan, och familjen är viktiga instrument för att indoktrinera befolkningen med ett system av värderingar, attityder, moraluppfattningar och idéer om vad som är bra och dåligt, normalt och onormalt. Det ideologiska systemet kommer sedan att stödja makthavarnas intressen. Samma ideologiska system kommer att leda till att svaga eller avvikande grupper i samhället inte får så mycket utrymme, intresse eller empati. Avvikande grupper som vill leva ett annorlunda liv enligt andra värderingar eller som helt enkelt inte klarar av strukturens krav kommer att maginaliseras.

Lukacs (1971) talade om klassmedvetande som utvecklas i den här processen och som mer eller mindre leder till att varje individ inom varje klass kommer att acceptera sin roll eller sin bestämda plats inom hierarkin. Lukacs uppmärksammade även hur något som har sin rot i sociala relationer eller i samhällets struktur kommer att betraktas som en svårighet för individen att passa in eller anpassa sig.  Om personer mobbas på arbetsplatsen och mår dåligt på grund av detta, kommer en läkare att föreslå antidepressiva medel och bortse från de sociala processerna som skapar patientens depression. Det är vad Lukacs kallar för reifiering; en oförmåga att se att individens symtom beror på systemet och ej på individen. I den här processen osynliggörs de förtryckande sociala mekanismerna eller den sociala strukturens förtryck av individen.

I Gramscis och Lukacs fotspår finns även Louis Althusser som utvecklar dessa teorier vidare. Han menar att ideologi kommer att legitimera och rättfärdiga de förtryckande och kontrollerande institutionernas handlingar.  Han menade att idéer om rättivisa och jämlikhet i själva verket legitimerar polisens och domstolarnas existens. Ideologin kommer även att legitimera och rättfärdiga straff och tvång inom skola, familj och andra samhällssektorer. 

Habermas (1970) förser till skillnad från Gramscis, Althusser och Lukacs den enskilda individen med en förmåga att kritiskt granska sin situation och den omgivande sociala miljön. Icke desto mindre kommer Habermas att se vetenskap som en ideologi i sig och en mycket farlig sådan, eftersom den hävdar att den är ideologilös. Vetenskap ska vara obejktiv, opartisk, värdeneutral. Kritisk forskning visar däremot att vetenskap inte uppfyller de här kriterierna. Detta betyder i sin tur att vissa skeenden aldrig får ifrågasättas. Vetenskapsmän och "experter" får makt och kan påverka och de reproducerar samtidigt den här idén om att vetenskap har alla svar och att vetenskapens alla svar är riktiga och sanna. Habermas går så långt att han hävdar att vetenskaplig forskning till och med har en förmåga att stoppa utveckling och förhindra emancipation.

Folkhemmet som byggde sin struktur i Sverige har utgått från gruppens behov och samhällets "bästa". I den här processen har enskilda individens behov och önskningar neutraliserats och omintetgjorts; de har förnekats. Gruppmentalitet leder oftast till gruppolariseringar, något som betyder att grupper tenderar att fatta extrema beslut, som de i egenskap av enskilda individer inte skulle kunna fatta själva. Nationalism kan vara just en effekt av just den här processen. Gruppen gör samtidigt individen osynlig och tar ifrån individen både makt och ansvar. 

Hur uppstår ideologier och vad har de funktion i samhället? Svaret är en sammanfattning av allt som står ovan.

Ideologier är till för att styra just grupper av individer - och hela nationer. De ger människor en identitet. Nationalistiska ideologier har en tendens att förhärliga folket och kommer att få den enskilda människan att känna sig betydelsefull.Maktlösheten som har uppkommit på grund av betoningen på gruppen, samhället, folket och nationen, kommer att utpeka andra grupper i samhället som farliga eller orena. Problemet är att det här behovet ständigt måste tillfredsställas, något som betyder att nationalismen alltid kommer att kräva sina offer. Under en nationalistisk ideologi går ingen säker. Ideologier skapar även väletablerade samhällsstrukturer som måste upprätthållas och som kommer att försvaras. Människorna kommer att anpassas till strukturen och de kommer att behöva ge upp sina behov och samtidigt sin rätt till att reflektera och ifrågasätta. Ideologier blir då färdiga mall som individen kan och får använda sig av i bedömningarna som görs.

Precis som andra författare och forskare har föreslagit kan lösningen just vara att ta vara på individen i samhället och ej på samhället i individen. Människor med starka personliga identiteter, många starka "jag" har motsatt effekt. De blir inte lätt offer för propagandan som ska förgöra andra och behovet av att skapa sin identitet i jämförelse till de utsatta kommer att minska. Dessutom kommer sådana individer inte att skylla sina egna handlingar på gruppen utan de kommer att lära sig att ta sin del av ansvaret för vad som händer både i sina egna liv samt hur de påverkar andra människor.

Kategorier: samhälle, politik, ideologi
Datum: 20 september 2010

Källor:

Cyril Morong: Mythology, Ideology and Politics

The Local, Sweden's News in English: Sweden to reflect on eugenics past 

HOWARD WAITZKIN University of California, Irvine: A Critical Theory of Medical Discourse: Ideology, Social Control, and the Processing of Social Context in Medical Encounters;  Journal of Health and Social Behavior 1989

The cult of art in Nazi Germany, Eric Michaud, Janet Lloyd, 2004

Visual culture in twentieth-century Germany: text as spectacle , Gail Finney

Rashygienen i Sverige, Sven Olle Hansson

DN-artikel: Ersättningar för tvångssterilisering snart avklarad, 2003-04-23

Socialstyrelsen om Tvångsteriliseingar på 2000-talet: "En skam för Sverige",Immanuel Brändemo, 30-06-2010


Wikipedia:

Ferdinand de Saussure

Michel Foucault

Karl Marx

Antonio Gramsci

Georg Lukacs

 Louis Althusser

Jürgen Habermas

Erving Goffman

Erich Fromm

Benedict Anderson, Immagined Communities

Stanford prison experiment

Enhet 731 (Japanska experiment)

Tvångsterilisering i Sverige

Sterilisering som krav på könsbyte