Behaviorism: Översikt och sammanfattning

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism / Översikt

Behaviorism

Behaviorism kan sammanfattas på många olika sätt, som också förser oss med en översikt. Därmed blir det lätt att förstå och jämföra behaviorism med andra psykologiska skolor.

Nyckelfaktorer

Stimulus - Respons

Klassisk betingning och Instrumentell (operant) betingning

Förstärkning & Straff (Skinner)

Objektiva mätningar

Social inlärningsteori (Bandura)

Nomoetisk

Reduktionistisk

Metod

Labb experiment

Lilla Albert

Edward Thorndike (katten)

Skinner box (råttor & duvor)

Pavlovs hundar

Bandura Bobo Doll Experimentet

Etiska överväganden

Grundantaganden

Psykologi bör ses som en vetenskap som kan studeras på vetenskapliga sätt.

Behaviorism är främst intresserad av observerbart beteende, till skillnad från andra skolor som intresserar sig av inre skeenden hos individerna, såsom tänkande och känslor.

Beteende är resultat av stimulus – respons (oavsett hur komplicerat människans beteende må verka, kan det reduceras till stimulus – respons scheman).

Beteende avgörs av miljön (t ex förstärkning).

Tillämpningsområden

Utveckling av könsroller

Beteendeterapi (t.ex. Flooding)

Fobier

Utbildning

Beteendemodifikation

Aversionsterapi

Vetenskapliga metoder

Relationer

Språk

Moralisk utveckling

Aggression

Styrkor

Begränsningar

Vetenskaplig

Högt tillämpbart (e.g. therapy)

Betonar objektiva mätningar

Många experiment för att stödja resultat och teorier

Identifierade jämförelser mellan människor och djur

Ignorerar andra processer

Ignorerar biologi (t.ex. testosteronhalt)

För deterministiskt (nästan ingen fri vilja)

Experiment – låg ekologisk validitet

Människor jämförs med djur – kan man göra det?

Reduktionism

Viktiga begrepp

Klassisk betingning - en typ av associativ inlärning som sker automatiskt, utan medveten viljestyrning

Obetingad respons (ej inlärd respons, automatisk)

Obetingat stimulus (I klassisk betingning det stimulus som automatiskt och naturligt (utan inlärning) utlöser en obetingad respons, t.ex. salivering vid åsynen av mat

Betingad respons (den inlärda responsen på ett från början neutralt stimulus)

Betingat stimulus (ett från början neutralt stimulus, som efter betingning har associerats med ett obetingat stimulus och därför har fått förmågan att skapa en betingad respons) Exempel: en ringsignal (neutralt stimulus) presenteras för t.ex. en hund precis innan man presenterar mat (obetingat stimulus). Efter en tid utlöser ringsignalen salivering hos hunden alldeles på egen hand – utan att maten presenteras. Ringsignalen är nu ett betingat stimulus, CS.

Utsläckning” (eng extinction).

- Vid klassisk betingning: när en betingad respons (t.ex. salivering) minskar p.g.a. att man presenterar ett betingat stimulus (t.ex. ringsignalen ovan) utan att det följs av något obetingat stimulus (t.ex. mat) under en längre tid.

- Vid operant inlärning: när ett beteende minskar som en följd av att förstärkning (belöning) uteblir.

Operant inlärning - operant inlärning (inlärning som är beroende av ett beteendes konsekvenser) Ex. ett beteende som följs av en belöning tenderar att öka. ”Viljestyrd” på ett annat sätt än klassisk betingning.

Förstärkning - en konskekvens som följer på ett beteende så att sannolikheten för det aktuella beteende ökar

Positiv förstärkning - att lägga till ett positivt stimuli efter ett beteende så att beteendet ökar (t.ex. beröm, eller en present efter att man diskat)

Negativ förstärkning - att ta bort ett negativt stimuli efter ett beteende så att beteendet ökar (t.ex. när en obehaglig signal försvinner när man tar på sig ett säkerhetsbälte i bilen)

Bestraffning - i detta sammanhang (operant inlärningsteori) en konskekvens som följer på ett beteende så att sannolikheten för det aktuella beteende minskar. Finns två varianter:

a) Att lägga till ett negativt stimulus efter ett beteende så att sannolikheten för beteendet minskar(t.ex.att skälla på någon som kommer försent).

b) Bestraffning kan också innebära att man tar bort ett positivt stimulus så att ett sannolikheten för det aktuella beteendet minskar, t.ex. att utvisa en fotbollsspelare under en match för att han/hon spelar ojust/ruffigt.