Mobbade barn uteslutna från digitala kommunikationsforum

Livsstil / Psykologi och samhälle

Det finns en föreställning att mobbade barn med få vänner kan hitta nya på nätet, men ny forskning stöder inte denna uppfattning alls.

Hierarkiska företag attraherar narcissistiska jobbsökande

2016-11-22: En ny studie visar att mobbade barn är utfrysta från nya kommunikationsforum som har utvecklats på grund av den digitala omvandlingen.

Tillsammans med andra forskare från Sverige, Island och Finland, har Ylva Bjereld, doktorand vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, studerat användningen av textmeddelanden, telefonkommunikation och Internetkommunikation – så kallad teknikmedieradkommunikation (TMC) - bland barn i de nordiska länderna mellan åren 2001 och 2010. Forskarna studerade också användningen av TMC bland mobbade barn. Cirka 66 000 barn i åldern 11, 13 och 15, inkluderades i studien.

Resultatet av studien visar att 81 procent av barnen använde TMC med vänner mer än tre dagar i veckan år 2010; en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2001. Men bland mobbade barn med få eller inga vänner alls, fanns det ingen ökning i användningen av TMC under denna tidsperiod.

"Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora utveckling som har skett under de senaste tio åren av sociala medier och mobiltelefoner," hävdar Ylva Bjereld.

Resultatet visar att mobbade barn har en ännu mer utsatt livssituation än tidigare.

Dessa barn kunde tidigare hitta andrum när du inte var i skolan, men nu fortsätter de att uteslutas från vänner även efter skoltid i och med de inte får vara med och kommunicera med teknik.

”Detta är oroande eftersom en stor del av barns vardag går ut på att delta i sociala nätverk på nätet”, menar Ylva Bjereld.

Studien visade också att mobbade barn som hade flera vänner trots att de vad mobbade, hade ökat sin användning av TMV i någon utsträckning under studiens tidsperiod.

Problemet med denna trend är att tidigare studier har visat att offer för mobbning oftare utvecklar psykiska problem. Att utveckla nya relationer på nätet hade varit bra i och med mobbade kunde få ett skydd från att utveckla psykiska problem.

En av Ylva Bjerelds slutsatser är att man måste hitta sätt för att inkludera den mest utsatta gruppen av barn i TMC förutom fortsatt arbete mot mobbning.


Källa:

Ursprunglig artikel, publicerades av Göteborgs Universitet.och kan ompubliceras och redigeras vad gäler innehåll och längd.

Journal referens:

Y. Bjereld, K. Daneback, P. Löfstedt, T. Bjarnason, J. Tynjälä, R. Välimaa, M. Petzold. Time trends of technology mediated communication with friends among bullied and not bullied children in four Nordic countries between 2001 and 2010Child: Care, Health and Development, 2016; DOI: 10.1111/cch.12409