Vita människor har svårt att skilja ut äkta från falska leenden hos personer med svart hudfärg

Livsstil / Psykologi och samhälle

Konsekvenser är dålig interaktion och många missförstånd. Vita har svårt att identifiera obehag från verkligen lycka och glädje. Anledningen är nog brist på ögonkontakt.

Vita människor har svårt att skilja ut äkta från falska leenden hos personer med svart hudfärg

2019-01-08: Vita människor och icke-svarta minoriteter har svårare att se skillnaden mellan äkta och falska leenden på svarta ansikten än de gör på vita ansikten, ett problem som svarta människor inte har, visar ny amerikansk forskning.

Studien publicerades i Journal of Personality and Social Psychology. 

Huvudförfattaren Justin Friesen, doktor vid Winnipegs universitet, hävdar att det är bra om man kan identifiera känslor hos andra människor rent allmänt och att detta kan vara ännu viktigare i interaktionen mellan olika raser.

”När känsloidentifiering är nedsatt hämmas kommunikationen och kan slutligen resultera i negativa, och till och med tragiska resultat.” säger Friesen.

Tidigare forskning har kunnat fastslå att vita i USA tenderar att uppfatta svarta ansikten som äldre i jämförelse med vita ansikten. Friesen och hans kollegor ville se om liknande fördomar inträffar i samband med identifiering av positiva känslor exempelvis lycka.

I sex olika experiment deltog över 425 försökspersoner. I vissa experiment var deltagarna eller vita, i andra var deltagarna alla svarta. Ibland blandades vita och svarta med icke-svarta minoriteter. Det som alla experiment hade gemensamt var att deltagarna fick titta på bilder av leende vita eller svarta människoansikten. De blev ombedda att bedöma hur lyckliga de leende personerna var. Vissa ansikten skildrade ett äkta leenden medan andra skildrade forcerade eller falska leenden.

Under alla experiment hade vita och icke-svarta minoriteter svårt att skilja ut äkta leenden från falska leenden eller artiga leenden som de också kallas. Lättare var det fock för denna grupp att skilja ut samma leenden på vita ansikten.

Svarta deltagare hade inga signifikanta problem oavsett hudfärg.

En av orsakerna till varför det är svårt för vita personer liksom för icke-vita minoriteter att skilja ut äkta leenden från falska leenden på människor med svart hudfärg kan enligt forskarna vara brist på ögonkontakt.

I ett försök spårade forskarna deltagarna ögonrörelser. De fann att vita och icke-svarta minoriteter tittade väldigt lite på området kring ögonen på personer med svart hudfärg. I ett experiment där deltagarna endast fick titta på ögonen och inte ett helt ansikte, hade deltagarna inga problem med att skilja ut äkta leenden från falska sådana på svarta ansikten.

Friesen anser att brist på ögonkontakt kan ha att göra med social status. Människor med lägre social ställning eller makt kan känna att de måste ge personer med högre status mer uppmärksamhet i och med dessa grupper har större kontroll och inflytande.

Å andra sidan kan vita som är en majoritet och som historiskt sett är gruppen med makt, kan komma undan med en bristande social skicklighet i samspel med minoritetsgrupper.

”Denna oförmåga att skilja mellan verkliga och falska leenden kan leda till allvarliga missförstånd och negativa konsekvenser i relationer mellan raserna” hävdade Friesen.

Istället för att protestera mot dåligt beteende, okänslighet, och förolämpningar kan man genom ett falskt leende faktiskt förmedla obehaget som uppstår. Och om vita inte ser skillnaden mellan ett falskt och ärligt leende, kan de missförstå det hela.

Även om mycket av hur vi tittar och tolkar ansikten sker automatiskt är det inte fel att medvetandegöra brister.  

En bra strategi för att göra bättre bedömningar i detta fall, är att försöka titta mer i svarta personers ögon, hävdar Friesen.


Källa:

Whites Struggle to Tell Real From Fake Smiles on Black Faces, 2019-01-07, American Psychological Association

Länk till själva studien:

Justin P. Friesen, Kerry Kawakami, Larissa Vingilis-Jaremko, Regis Caprara, David M. Sidhu, Amanda Williams, Kurt Hugenberg, Rosa Rodríguez-Bailón, Elena Cañadas, Paula Niedenthal. Perceiving happiness in an intergroup context: The role of race and attention to the eyes in differentiating between true and false smiles.Journal of Personality and Social Psychology, 2019; DOI: 10.1037/pspa0000139