Psykiskt och fysiskt våld på jobbet är livsfarligt

Livsstil Psykologi och samhälle

Förebyggande insatser nödvändiga för att rädda liv, enligt ny stor studie.

Psykiskt och fysiskt våld på jobbet är livsfarligt

2023-09-24 En ny stor studie som involverade 200 000 deltagare visar att personer som varit utsatta för mobbning eller våld på jobbet hade en 1,3 gånger högre risk för självmord eller självmordsförsök.

I studien användes data som samlats in över tid från tre olika enkätstudier i Finland, Sverige och Danmark. Deltagarna besvarade en enkät om sin arbetsmiljö och sina erfarenheter av mobbning och våld på jobbet. De följdes sedan upp för att se om de hade begått självmord eller haft självmordsförsök.

I forskningen använde sig forskarna av Internationella arbetsorganisationens definition av våld, som kan handla om både fysiskt, psykologiskt eller genusspecifikt våld.

Att bli utsatt för fysiskt våld kan innebära både att bli slagen och hotad om att slagen, spottad eller sparkad på. Hit hör även sådana saker som att bli riven, biten, eller puttad.

Till en psykiska våldet hör mobbing, trakasserier och förolämpningar. När dessa handlingar riktar sig mot personen på grund av deras kön, handlar det om genusspecifikt våld.

Mobbning räknas som en form av psykiskt våld och kan innefatta kritik, isolering, ryktesspridning eller undanhållande av viktig information.

Störst var risken för självmordsförsök och självmord för män som blivit utsatta för frekvent våld.

Mobbning på arbetsplatsen var också förknippat med en högre självmordsrisk, men detta samband försvagades när forskarna tog hänsyn till redan existerande psykiska problem. Man kan dock snabbt dra slutsatsen att själva mobbningen inte hjälpte deras redan dåliga psykiska ohälsa dock.

Flera möjliga förklaringar finns för sambandet mellan utsatthet på jobbet och självmord. En förklaring är att mobbning och våld kan leda till psykisk ohälsa, såsom depression, ångest och posttraumatisk stress. Dessa tillstånd kan i sin tur öka risken för självmordstankar och självmordsbeteende.

En annan möjlig förklaring är att utsatthet på jobbet kan leda till en känsla av hopplöshet och meningslöshet. Detta kan göra det svårare att se en framtid för sig själv och kan leda till självmordstankar.

Studien visar att utsatthet på jobbet kan vara en allvarlig riskfaktor för självmord. Det är viktigt att företag och organisationer tar dessa frågor på allvar och arbetar för att skapa en arbetsmiljö som är fri från kränkande behandling.

Tidigare forskning har dessutom visat att kränkningar och mobbing på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för både psykisk och fysisk sjukdom, som emotionell stress, depression, samt hjärt- och kärlsjukdomar, något som forskarna också vill undersöka vidare i framtida forskning.

Forskarna vill även forska i framtiden om hur organisatoriska faktorer ökar risken för våld och trakasserier på arbetsplatsen.

 

Studien publicerades i The Lancet Public Health