Hög biologisk ålder ökar risken för demens och stroke

Medicin & hälsa

2023-11-07 Ny studie från Karolinska Institutet.

hög biologisk ålder ökar risken för demens och stroke

Biologisk ålder är en uppskattning av hur gammal en person är och kan skilja sig från en persons faktiska ålder.

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet kommer personer som i biologisk mening är äldre än deras faktiska ålder att oftare drabbas av stroke och demens, i synnerhet vaskulär demens

Demens avser sjukdomar som orsakar gradvis försämring av minne, tänkande och beteende. Det är ett allvarligt tillstånd som kan vara invalidiserande.

Stroke är en plötslig störning i blodflödet till hjärnan som kan orsaka förlamning, talsvårigheter och andra funktionsnedsättningar.

Riskökningen kvarstår även när man korrigerar för andra faktorer som genetik, livsstil och socioekonomisk status.

Människor åldras i olika takt och med hög ålder ökar risken för olika sjukdomar.

Den biologiska åldern räknades fram med hjälp av 18 biomarkörer som blodfetter, blodtryck, blodsocker, lungfunktion och BMI.

Hög biologisk ålder kunde kopplas med större risk för demens, framför allt vaskulär demens, och ischemisk stroke det vill säga blodpropp i hjärnan.

325000 personer ingick i studien som var mellan 40 till 70 år vid första mättillfället. Datan kom från UK Biobank.

Forskare kom fram till slutsatsen att om en persons biologiska ålder är fem år äldre än den faktiska, löper personen 40% högre risk för att utveckla vaskulär demens eller stroke.

Lösningen skulle kunna vara att försöka sakta ner det biologiska åldrandet med hjälp av livsstilsförändringar och läkemedel.

Även risken för ALS ökar med biologisk ålder men man kunde inte hitta samma samband vad gäller Parkinsons sjukdom.

 

Publikation
Clinical biomarker-based biological aging and future risk of neurological disorders in the UK biobankJournal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry