Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda den genom att följa denna sekretesspolicy ("Policy"). Denna policy beskriver de typer av information vi kan samla in från dig eller som du kan tillhandahålla ("personlig information") på twice.se webbplats ("webbplats" eller "tjänst") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (gemensamt "tjänster") och våra metoder för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja den personliga informationen. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig angående vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera den.

Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och denna webbplatsoperatör ("Operatör", "vi", "oss" eller "vår"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "användare", "du" eller "din" ska hänvisa till sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte godkänner villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna policy. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller hanterar.

Insamling av information

Vår högsta prioritet är kunddatasäkerhet och som sådan utövar vi policyn att inte spara några loggar. Vi får endast behandla minimala användardata, endast så mycket som det är absolut nödvändigt för att underhålla webbplatsen och tjänsterna. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen och trafiken av webbplatsen och tjänsterna. Dessa statistiska uppgifter aggregeras inte på annat sätt på ett sådant sätt att de skulle identifiera någon särskild användare av systemet.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte skicka in någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss för att begära att vi tar bort barnets personuppgifter från våra tjänster.

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillstånd. Vi ber också att alla föräldrar och vårdnadshavare som övervakar vården av barn vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att deras barn instrueras att aldrig lämna ut personlig information när de är online utan deras tillstånd.

Användning och behandling av insamlad information

Vi agerar som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid hantering av personuppgifter, såvida vi inte har ingått ett databehandlingsavtal med dig, i vilket fall du skulle vara personuppgiftsansvarig och vi skulle vara personuppgiftsbiträde.

Vår roll kan också variera beroende på den specifika situationen som involverar personuppgifter. Vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig när vi ber dig att lämna in dina personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa din åtkomst och användning av webbplatsen och tjänsterna. I sådana fall är vi personuppgiftsansvariga eftersom vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vi agerar i egenskap av databehandlare i situationer när du skickar personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi äger, kontrollerar eller fattar inte beslut om de inlämnade personuppgifterna, och sådan personlig information behandlas endast i enlighet med dina instruktioner. I sådana fall fungerar användaren som tillhandahåller personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, kan vi behöva samla in och använda viss personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär kanske vi inte kan förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna. All information vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

- Förbättra användarupplevelsen
- Driva och driva webbplatsen och tjänsterna

Behandling av din personliga information beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för utförandet av ett avtal med dig och/eller för eventuella skyldigheter före avtalets ingående; (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som ligger hos oss; (v) behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part.

Observera att vi enligt vissa lagstiftningar kan ha rätt att behandla information tills du invänder mot sådan behandling genom att välja bort, utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av de rättsliga grunderna. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personlig information är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Utlämnande av information

Beroende på de begärda tjänsterna eller vid behov för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst du har begärt, kan vi dela din information med våra dotterbolag, kontrakterade företag och tjänsteleverantörer (gemensamt "tjänsteleverantörer") som vi förlitar oss på för att hjälpa till med driften av webbplatsen och tjänsterna som är tillgängliga för dig och vars sekretesspolicy överensstämmer med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på personlig information. Vi kommer inte att dela någon personligt identifierbar information med tredje part och kommer inte att dela någon information med icke-anslutna tredje parter.

Tjänsteleverantörer har inte behörighet att använda eller avslöja din information förutom vad som är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla juridiska krav. Tjänsteleverantörer får den information de behöver endast för att utföra sina utsedda funktioner, och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja någon av de tillhandahållna uppgifterna för egen marknadsföring eller andra ändamål.

Lagring av information

Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att verkställa våra avtal, lösa tvister och såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan använda alla aggregerade data som härrör från eller införlivar din personliga information efter att du har uppdaterat eller raderat den, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Dataanalys

Vår webbplats och våra tjänster kan använda analysverktyg från tredje part som använder cookies, webbfyrar eller annan liknande informationsinsamlingsteknik för att samla in standardinformation om internetaktivitet och användning. Den insamlade informationen används för att sammanställa statistiska rapporter om användaraktivitet, till exempel hur ofta användare besöker vår webbplats och tjänster, vilka sidor de besöker och hur länge etc. Vi använder informationen från dessa analysverktyg för att övervaka prestanda och förbättra vår webbplats och tjänster.

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en Do Not Track-funktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill att din onlineaktivitet ska spåras. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tiden. Hur webbläsare kommunicerar Do Not Track-signalen är ännu inte enhetligt. Som ett resultat är webbplatsen och tjänsterna ännu inte konfigurerade för att tolka eller svara på Do Not Track-signaler som kommuniceras av din webbläsare. Trots det, som beskrivs mer detaljerat i hela denna policy, begränsar vi vår användning och insamling av din personliga information. En beskrivning av Do Not Track-protokoll för webbläsare och mobila enheter eller om du vill veta mer om de alternativ som är tillgängliga för dig finns på internetcookies.com

Funktioner för sociala medier

Vår webbplats och våra tjänster kan innehålla funktioner för sociala medier, till exempel Facebook- och Twitter-knapparna, Dela detta-knappar osv. (gemensamt "Sociala mediefunktioner"). Dessa sociala mediefunktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och tjänster och kan ställa in en cookie för att sociala mediefunktioner ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner hostas antingen av respektive leverantörer eller direkt på vår webbplats och våra tjänster. Dina interaktioner med dessa sociala mediefunktioner styrs av sekretesspolicyn för respektive leverantör.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Observera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi skyddar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information i vår kontroll och vårdnad. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras.

Därför, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, bekräftar du att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerheten, integriteten och integriteten för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras under överföring av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har äventyrats eller användarnas personuppgifter har lämnats ut till oberoende tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi tror att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av överträdelsen eller om meddelande annars krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor relaterade till webbplatsen och tjänsterna när som helst efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsens huvudsida. Vi kan också meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom den kontaktinformation du har lämnat.

En uppdaterad version av denna policy träder i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn om inget annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade policyn (eller annan handling som anges vid den tiden) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs vid den tidpunkt då din personliga information samlades in.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna och skicka in din information samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna. Denna integritetspolicy skapades med hjälp av https://www.websitepolicies.com/privacy-policy-generator

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående denna policy, den information vi har om dig eller om du vill utöva dina rättigheter, uppmanar vi dig att kontakta oss med hjälp av informationen nedan:

info@twice.se

Vi kommer att försöka lösa klagomål och tvister och göra alla rimliga ansträngningar för att uppfylla din önskan att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom de tidsramar som anges av tillämpliga dataskyddslagar.

Detta dokument uppdaterades senast den 18 juni 2023