Vad är AI, fördelar, risker och hur det används för att lura människor

KATEGORIER: Vetenskap / AI & robotik

AI används redan av bedragare.

Ny teknik möjliggör fjärrläsning av människors tankar

2023-05-31 Artificiell intelligens, eller AI, är maskinernas förmåga att utföra uppgifter som skulle kräva mänsklig intelligens för att slutföra.

Detta sträcker sig från enkla repetitiva uppgifter till komplexa beslutsprocesser. Framstegen inom AI-teknik under det senaste decenniet har varit oöverträffade, med maskiner som kan lära av och anpassa sig till den omgivande miljön och göra exakta förutsägelser.

Medan AI har medfört betydande framsteg och förbättringar inom olika sektorer, är experter också oroade av flera anledningar.

Först och främst är den potentiella förlusten av arbetstillfällen på grund av automatisering ett stort problem. Med maskiner som ersätter mänskliga arbetstagare kan det få en betydande inverkan på arbetsmarknaden, vilket leder till arbetslöshet och ekonomisk nedgång. Detta leder till en konversation om behovet av en universell grundinkomst och omskolningsprogram för dem vars jobb ersätts av maskiner.

Ett annat problem är det potentiella missbruket av AI av skadliga aktörer. Cyberbrottslingar kan använda AI för att utveckla avancerad skadlig kod och starta sofistikerade attacker, vilket gör det svårt för traditionella cybersäkerhetsåtgärder att identifiera och stoppa dem. Detta kan potentiellt utgöra ett betydande hot mot nationell säkerhet och personlig integritet.

Dessutom finns det potential för AI-system att lära sig och utvecklas på sätt som är bortom mänsklig förståelse. Detta kan leda till oförutsägbara och potentiellt katastrofala konsekvenser. Till exempel, skulle ett AI-system utveckla en skev känsla av moral eller etik, kan det fatta beslut som är skadliga för människor.

Sammanfattningsvis är det viktigt att erkänna och hantera de potentiella riskerna som följer med AI, även om AI medför betydande fördelar och framsteg. Experter måste hålla ett vakande öga på AI:s utveckling och samtidigt se till att den används för mänsklighetens bästa. När vi fortsätter att utveckla och förfina AI är det viktigt att gå försiktigt fram för att undvika de potentiella fallgropar som följer med det.

.

Hur AI används för att lura människor

Artificiell intelligens, eller AI, har utvecklats avsevärt under det senaste decenniet, vilket gör det möjligt för maskiner att utföra uppgifter som skulle kräva mänsklig intelligens.

Å andra sidan använder bedragare AI för oärliga aktiviteter, och här är fyra sätt på vilka AI används för att bluffa människor.

För det första använder bedragare AI för att skapa falska webbplatser som verkar legitima och som samlar in personlig information.

För det andra drivs chatbots av AI, som efterliknar mänsklig konversation för att lura människor att avslöja känslig information eller göra betalningar.

För det tredje kan AI-tekniken återge mänskliga röster, som bedragare kan använda för att utge sig för att vara någon och övertyga dem om att ge pengar eller känslig information.

För det fjärde kan AI manipulera bilder eller videor som sedan används för att lura människor att tro något falskt. Slutligen använder bedragare AI för att generera falska online-personas för att få en persons förtroende.

Det är viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna med AI och skydda sig från bedragare som använder den för att utföra bedrägliga aktiviteter.

Några sätt att skydda sig inkluderar att vara försiktig när man delar personlig information, dubbelkontrollera en webbplats legitimitet och att vara misstänksam gällande förfrågningar om pengar eller information. Kom ihåg att bedragare kommer att använda alla sårbarheter de hittar, och AI-teknik är bara ett verktyg de använder.

Yuval Noah Harari och framtiden för AI

Yuval Noah Harari, israelisk historiker och författare, menar att framtiden för AI är osäker och att dess utveckling präglas av både möjligheter och risker.

Enligt Harrari är en av de främsta fördelarna med AI dess potential att revolutionera industrier och öka mänsklig produktivitet. AI-drivna maskiner kan utföra uppgifter som annars skulle vara för farliga, svåra eller tidskrävande för människor. Harari menar att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede av AI-utvecklingen och att det finns en enorm potential för ytterligare genombrott inom området.

Harrari är dock också oroad över de potentiella negativa konsekvenserna av AI.

Han varnar för att när AI-system blir mer avancerade kan de börja ersätta mänskliga beslutsprocesser, vilket leder till massiva förluster av arbetstillfällen och social omvälvning. I takt med att AI blir mer allmänt utbredd kan den dessutom bli mer sårbar för illvilliga aktörer som skulle kunna använda den för att skada individer och samhället som helhet.

Harari hävdar att en av de viktigaste utmaningarna för AI-utveckling är att se till att den förblir anpassad till mänskliga värderingar och intressen. Han föreslår att AI-system bör utformas med etiska överväganden i åtanke och att de bör vara transparenta och ansvarsfulla i sitt beslutsfattande.

Dessutom tror Harrari att en mer rättvis fördelning av rikedom och resurser kommer att vara avgörande i en värld där AI blir allt vanligare. Han föreslår att regeringar bör överväga att genomföra politik som universell basinkomst för att säkerställa att ingen lämnas kvar i den nya ekonomin.

Sammantaget är Harraris syn på AI nyanserad och tankeväckande. Samtidigt som han inser de potentiella fördelarna med AI, erkänner han också de utmaningar och potentiella faror som följer med det. I slutändan hävdar Harrari att utvecklingen av AI måste styras av en humanistisk filosofi, som sätter mänskliga värden och välbefinnande i centrum för tekniska framsteg.

I en artikel i The Economist pratar Harari om hotet mot vår civillisation som uppstår när AI tar över berättarkonsten som varit så betydelseful för människorna under tusentals år och som vissa människor anser är själva grunden för utvecklingen av ett civilliserat samhälle.

Källor och vidareläsning:

8 Risks and Dangers of Artificial Intelligence to Know by Matthew Urwin, 2023-01-23

Yuval Noah Harari argues that AI has hacked the operating system of human civilisation, The Economist

What is AI and why are experts terrified about its future? | 60 Minutes Australia, Youtube

Siri co-inventor says the current rollout of AI is ‘human trial without consent’ | ABC News