Behaviorism: Klassisk betingning

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism

Watson

Det är John B. Watson som anses vara upphovsmannen till vad vi idag kallar för behaviorism.

John Watson ansåg att klassisk betingning (grundad i Pavlov's observationer) kunde förklara alla aspekter av mänsklig psykologi.

Allt från tal till känsloreaktioner var enkla mönster av stimulus och respons. Watson trodde inte att människor hade ett medvetande.

Han trodde att skillnaden mellan individer hade att göra med olika typer av erfarenheter som ledde till skillnader i inlärt beteende.

Klassisk betingning handlar om inlärning av nya beteenden via associationsprocesser. Enligt den här teorin kopplas två olika stimuli samman för att sedan producera en inlärd respons i djur och människa. Watsons mest kända experimentet är Lilla Albert - experimentet.

Betingning sker i tre olika steg eller faser:

1. Före betingning

Ett obetingat stimulus producerar en obetingad respons i en organism. Enkelt uttryckt producerar ett stimulus i miljön en respons (ett beteende) som är naturlig och därför obetingad (och icke inlärd). På den här nivån har inget nytt beteende lärts in.

Exempel: Doften av blommor producerar en känsla av välbehag.

Det här stadiet innefattar dessutom ett neutralt stimulus som inte har någon påverkan på individen. Det neutrala stimulus kan vara en person, en plats, ett objekt.

Ett neutralt stimulus producerar ingen respons förrän det har associerats med ett obetingat stimulus.

2. Betingningsprocessen

Under den här fasen, associeras ett stimulus som initialt inte producerar någon respons (neutralt stimulus) med ett obetingat stimulus, som efter betingning eller inlärning blir ett betingat stimulus.

Exempel: Doften av blommor associeras med en viss person.

Oftast måste ett obetingat stimulus associeras med det betingande stimulus flera gånger för att inlärning ska ske. Ibland är repetition inte nödvändig.

3. Efter betingning

Nu har det betingade stimulus associerats med den betingande responsen för att producera en ny betingad respons.

Exempel: En person har associerats med doften av blommor och personen blir attraktiv.

Läs om Lilla Albert-Experimentet här.

Källor:

Psykologi Guiden

Simply Pscyhology: http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html

Classical Conditioning (Simply Psychology)

Psychology as the Behaviorist Views It” (Watson, 1913).