Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Historia & arkeologi

Hur renässansen förvandlade Europas kultur och samhälle

Denna epok i historien tog Europa ut ur den mörka medeltiden och lade grunden till många idéer som fortfarande är viktiga i dag.

https://www.historyhit.com/key-ideas-of-the-renaissance/

2023-05-26 Renässansen översätts till pånyttfödelse. Det som fick nytt liv var antikens kulturarv.

Renässansen var en historisk period då man i Europa alltmer började betona vikten av individualism och humanism samt sökte en återgång till en intellektuell och konstnärlig era. Renässansen präglades av ett förnyat intresse för klassisk kunskap och kultur.

Renässansen var därför en pånyttfödelse av intellektuell och kulturell aktivitet i Europa efter den hämmade utvecklingen under den mörka medeltiden.

Renässansen är känd för att vara en tid då den konstnärliga, arkitektoniska, vetenskapliga, politiska och filosofiska kunskapen från antikens Grekland och Rom började förändra samhället.

Renässansperioden sträckte sig över cirka fyra hundra år och omfattade många europeiska länder, först Italien, och sedan Frankrike, Tyskland, England och Schweiz.

Renässansen förändrade Europas kultur och samhälle på flera sätt.

Några viktiga egenskaper hos renässanstiden inkluderar:

- Konstnärer och forskare studerade klassisk litteratur och konst
- Det fanns ett förnyat intresse för vetenskap och medicin
- Den protestantiska reformationen gav upphov till större religiös frihet.
- Tryckpressen gjorde det lättare att sprida information.
- Alla människors inneboende potential uppmärksammades och värderades.
- Man började predika allas rätt till utbildning och läskunnighet.

En av de viktigaste aspekterna av renässanskulturen var dess fokus på humanism. Humanismen var en filosofisk rörelse som betonade individens betydelse och värdet av mänskligt förnuft. Detta ledde till ett ökat fokus på utbildning och läskunnighet.

Renässanstänkare värderade också studier och konst, vilket ledde till ökat beskydd för konstnärer och forskare.

Renässansen gav också upphov till nya konstnärliga uttrycksformer. Konstnärer började experimentera med nya stilar och tekniker, och deras arbete blev mer naturalistiskt och realistiskt. Detta ledde till utvecklingen av sådana renässansmästerverk som Leonardo da Vincis "Mona Lisa" och Michelangelos "David".

Renässanstiden inledde också en ny era av vetenskapliga upptäckter. Renässansforskare gjorde viktiga upptäckter inom anatomi, astronomi, fysik och kemi. Detta ledde till en större förståelse för den naturliga världen, som satte scenen för den vetenskapliga revolutionen på 1700-talet.

Renässanstiden gav också upphov till nya religiösa sekter. Den protestantiska reformationen utlöste en proteströrelse mot den katolska kyrkan, vilket ledde till inrättandet av nya protestantiska kyrkor.

Reformationen ledde också till ökad religionsfrihet i Europa, vilket bidrog till ett kulturellt skifte mot ett sekulariserat samhälle.

Tryckpressen spelade också en viktig roll för att omvandla den europeiska kulturen under renässansen. Detta möjliggjorde en snabb spridning av kunskap och idéer, vilket gjorde det möjligt för individer att utmana medeltidens status quo och hjälpte till att främja utvecklingen av nya idéer och sätt att tänka.

5 nyckelidéer som utvecklades under renässansen

De viktiga idéerna som frodades under den tidperiod som brukar kallas för renässansen var: Klassicism, Humanism, Individualism, Sekularism samt Skepticism.

1. Klassicism

Renässansen – som översätts till pånyttfödelse - fann sina rötter i en växande vördnad för den klassiska världen. Renässansens vetenskapsmän och filosofer, ansåg att antikens Rom och Grekland kunde fungera som förebilder som möjliggjorde civilisationens framgång och som kunde inspirera Europa.

Humanister började leta efter antika texter i Europas klosterbibliotek.

Det var dock inte förrän Konstantinopels fall 1453 som många av dessa texter återuppstod, när bysantinska forskare tvingades fly till norditalienska städer som Florens och tog med sig en mängd nytt material. Denna litteratur lade grunden för den italienska renässansen men slutade med att påverka allt från konstverk till politiska traktater i hela Europa.

 

I många av renässansens mest kända verk återspeglas därmed den antika världen.

Klassicismen kom även till uttryck i renässansarkitektur. Man värdesatte symmetri, proportioner och geometri. Kolonner och kupoler återkom till de italienska städerna och spred sig sedan över Europa för att ersätta de mer komplexa och oregelbundna mönstren i medeltida byggnader.

2. Humanism

Humanismen inspirerades också av den klassiska världen. Den satte själva individiden i centrum och man ville studera människor och deras aktiviteter genom tiderna. Tryckpressen gjorde spridning av humanismens idéer möjlig. Exempelvis spreds texter av humanisterna Petrarca och Boccaccio.

Humanisterna ville skapa ett samhälle med bildade och utbildade människor som kunde bidra till samhället. Man angås att antikens människor hade god moral och goda egenskaper och man ville återuppväcka dess hos renässansmänniskorna.

Även kristendomen ville man rena och förnya. Erasmus, gjorde nya grekiska och latinska versioner av Nya testamentet som blev betydelsefulla för den protestantiska reformationen.

3. Individualism

En av renässansens viktigaste idéer var att varje individ hade stor potential och borde försöka skaffa mångdisciplinär kunskap. Denna idé gav upphov till begreppet ”renässansmannen”, någon som var skicklig på flera olika områden, exempelvis matematik, skulptur och konst. Ett exempel var Leonardo Da Vinci, konstnär och uppfinnare, liksom Michelangelo, skulptör och arkitekt.

Konstnärer åtnjöt som resultat en nyfunnen kreativ frihet. De människor som anlitade de var ofta sekulariserade välbärgade män. De kunde måla vad de ville och hur de ville vad gällde religiösa symboler. Da Vinci intresserade sig mycket för kroppens form och mått. Med personlig framgång kom även personlig rikedom och frihet att välja livsstil. En större handelsklass ledde till ett större produktutbud i olika varianter. Man utvecklade i större utsträckning en personlig smak.

4. Sekulära människor

Under medeltiden brydde sig människor mer om livet efter döden och det heliga, men under renässansen brydde man sig mer om livet här på jorden. Man ville leva ett bättre och bekvämare liv.

De intellektuella ville bo i vackra stadsdelar som uppmuntrade ett civiliserat vänligt samhälle.

Även konsten blev verklighetstrogen. Jungfru Maria med Jesusbarnet, föreställde en mamma med sin bebis. Hon kände samma kärlek, som varje vanlig kvinna och mamma kände. Sådana målningar uppmuntrade familjer att vara kärleksfulla. Konst och målningar var dåtiden reklam.

5. Skepticism

Under renässansen uppmuntrades man att ifrågasätta allting. Man skulle ställa frågor, begrunda, överväga och experimentera.

Man litade inte längre på att gud hade en plan, punkt slut. Snarare tänkte man nu att världen var fylld med olika slags mysterier och att det var människornas jobba att upptäcka sanningarna.

Under renässansen gjorde man många upptäcker inom astronomi, matematik, anatomi, geografi och teknik.

Galileo uppfann det första teleskopet. Han avslöjade att månen hade krater, och att månen inte avgav ljus utan reflekterade det. Han höll med Copernicus om att jorden kretsade runt solen och inte tvärtom.

Det är klart att det fanns även motståndare. Gamla och nya idéer blandades med varandra. Därför var det fortfarande farligt för många vetenskapsmän och konstnärer att vara alltför progressiva. Galileo hamnade i husarrest av den katolska kyrkan som inte var redo att ge upp sin föråldrade världsbild.

När Martin Luthers ifrågasättande av den katolska kyrkan skapade en proteströrelse lanserade kyrkan en brutal och blodig motståndsrörelse.

Den nya kraften kunde dock inte stoppas och växte sig allt starkare och som vi alla vet fick kyrkan ge sig i slutändan.

Källor:

5 Key Ideas of the Renaissance, History Hit

Svenska Wikipedia