Narcissism förknippas med större politiskt deltagande

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Därför är det viktigt att alla människor engagerar sig politiskt.

Narcissister är mindre benägna att stödja demokrati

2022-01-17 En fungerade demokrati är beroende av en mångsidig politisk engagerad befolkning, men inte alla bryr sig om politiskt deltagande.

En serie studier utförda i USA och Danmark visade dessutom att narcissistiska personer är intresserade av politik och är politiskt aktiva i högre grad än övriga befolkningen. Det kunde handla om att kontakta politiker, skriva under namninsamlingar, donera pengar och rösta i politiska val på alla nivåer.

 

 

Narcissism kännetecknas av bland annat själviskhet, berättigande och ett behov av beundran. Om narcissister deltar mer i politik betyder det samtidigt enligt forskarna att de är mera intresserade av deras personliga behov av framgång och status. Det är frågan mer om vad de vill ha och inte om vad samhället behöver. Detta resulterar i att rätt sorts kandidater dyker upp som speglar deras önskningar. De goda killarna och tjejerna försvinner. Det politiska livet blir ensidigt. Narcissism föder narcissism.

Förutom detta har en annan studie från 2018 visat att narcissister egenlitgen inte tycker om demokratin i och med de har svårare för att hantera meningsskiljaktigheter. Narcissister har svårare att tolerera olika åsikter eftersom de intar snabbt en försvarsinställning eftersom de har en mycket svag självkänsla.

 

 

Tidigare forskning har dessutom visat att narcissism i synnerhet i högre doser, är skadlig för demokratiska processer. Man bryr dig mindre om allas bästa och om samhällsansvar. Istället fokuserar man bara på egenintresse liksom andra själviska behov man har. Förutom detta tenderar en sådan atmosfär att vara konflikt- och hatfylld. Man har svårt att kompromissa och att förlåta.

Totalt genomfördes tre olika studier: en i Danmark och två i USA. Studien i Danmark hade 500 deltagare, studierna i USA hade 2450 respektive 2280 deltagare.

Deltagarna fick svara på frågor som kunde avslöja deras politiska engagemang. Ett frågeformulär var avsedd för att mäta narcissism.

 

 

Deltagarna fick välja mellan två påståenden: ”Jag insisterar på att få den respekt som tillkommer mig” kontra ”Jag brukar få den respekt som jag förtjänar.”

Forskarna fann att narcissism förknippades med högre politiskt deltagande från början av den politiska processen och de var med och påverkade kandidater så snabbt som de dök upp. De pratade också ut mer något som gjorde att deras röster hördes av andra något som kanske ledde till att vissa attityder och idéer blev populära.

Det intressanta var dock att människor som försörjde sig själva var mindre intresserade i den politiska processen något som kan ha att göra med att människor som tror på egna förmågor och tar eget ansvar inte väntar sig att politiken skall lösa deras problem.

Den negativa effekten blir samtidigt, att den politiska sfären i stor grad påverkas av människor som vill ha allt men som inte ger mycket tillbaka till samhället. De som bara gnäller.

 

 

Därför är det så klart mycket viktigt att fler människor deltar i den politiska processen för att demokratin verkligen skall kunna fungera. En fungerande demokrati behöver en mångsidig väljarkår.

När den politiska processen ensidigt drivs av narcissism är demokratin i fara.

Journal:
Zoltán Fazekas, Peter K. Hatemi. Narcissism in Political ParticipationPersonality and Social Psychology Bulletin, 2020; 014616722091921 DOI: 10.1177/0146167220919212