"Kommer jag att lyckas?"

Vetenskap / Medicin och hälsa

Om konsten att motivera sig själv

Motivation

En ny studie som bedrevs av flera amerikanska forskare visar att personer som frågar sig själva huruvida de kommer att lyckas med en uppgift, lyckas oftare än de som säger till sig själva att de kommer att lyckas med den.

Väldigt lite forskning har gjorts angående den lilla rösten inom var och en, med vilken självet har ett samtal med. Det är ganska synd egenligen eftersom de här inre samtalen som man har med det egna självet både påverkar och formar vårt beteende.

Forskarteamet som leddes av professorn Dolores Albaracin vid Universitetet i Illinois, delade de femtio deltagarna i studien i två grupper. En grupp ombads explicit att säga till sig själva att de kommer att lyckas med uppgiften. Den andra gruppens deltagare ombads att ställa sig en inre fråga: ”Kommer jag att klara den här uppgiften?” Det visade sig att de deltagare som ställde sig frågan lyckades bättre med uppgiften än de som sade till sig själva att de kommer att klara det.

I en annan studie fick deltagarna först i uppgift att först skriva ner ”Jag kommer att” respektive ”Kommer jag att?” (I will, Will I, eng.). Även den här studien visade att de som ställde sig en fråga snarare än de som sade till sig själva att de ska, lyckades bättre.

Varför är det så kan man undra. Forskarteamet misstänker att när man ställer en fråga till självet, snarare än säger till det vad det kan göra, kommer man omedvetet att bygga upp sin egen motivation.

I ett tredje experiment delades studiedeltagarna åter igen i två grupper, en ”Jag kommer att” och en ”Kommer jag att?” grupp. I den här studien ville man se vilken effekt frågan till det egna självet hade på motivationen att träna. Åter igen visade det sig att deltagarna som ställde sig en fråga presterade bättre. Deras inre motivation ökade också.

De här resultaten kommer säkerligen att få stor betydelse inom många socio-psykologiska områden, liksom på utbildningsområdet.

Sådan forskning utmanar det som står i många självhjälpsböcker.  Den populära idén är att positiva affirmationer har störst effekt på produktivitet, motivation och framgång. Den här studien visar att när man ska lyckas med en enskild uppgift, är det bättre att ställa sig frågan om man kommer att lyckas med uppgiften än att använda sig av en positiv affirmation.

Publicerad: 24 juni 2010

Källa: Will we succeed? The science of self-motivation, av Matthew Freeman från University of Illinois at Urbana-Champaign. Kan ompubliceras i ursprunglig form eller redigeras för innehåll och längd.