Åtta egyptiska gudar

Astro / Inspiration / Artikel

Isis och Osiris - Egyptiska gudar

De egyptiska gudarna är  många. Dessutom har de komplicerade relationer till varandra. Myterna som berättar om gudarnas ursprung komplicerar det hela ännu mera, eftersom de inte stämmer överens med varandra. 

Vissa gudar slåss samman, andra får plötsligt nya namn eller skepnader. De kan också representera olika saker under olika tider och i olika regioner. 

De fornegyptiska gudarna hade många politiska funktioner. Två av dem var att rättfärdiga faraonernas mak samt ena ett splittrat land. Därför kunde de slåss samman, så att de kunde dyrkas över hela landet som en enda gud samtidigt som faraonerna kunde rättfärdiga deras maktställning. 

 

Relationerna mellan gudarna och vad som stod för utvecklades och förändrades med tiden. Nya frågor kunde uppstå: vem var moder, dotter eller hustru till vem? Många frågor fick ett svar med hjälp av nya myter som uppstod, medan andra förblev förevigt obesvarade.

Solguden Ra: Skapande, Makt, Värme, Ljus, Tillväxt, Förnyelse, Återfödelse.

Den egyptiska solguden Ra

Solguden Ra dyrkades i Egypten (framför allt den södra regionen) under olika  namn under olika tisepoker. Den var den allra högsta Guden och associerades främst med Solen under middagen.  Ra ansågs även vara den första egyptiska kungen från vilken alla andra egyptiska faraoner härstammade. Man talade om faraonerna som "Ras söner". Därmed förknippades Ra med absolut makt.

Man vet fortfarande inte vad Ra egentligen betydde, men man tror att Ra kan vara någon variant av ordet "sol" eller "skapande".

 

 

Ra skapade alla levande väsen på jorden, genom att uttala deras hemliga namn.

Egyptierna kallade sig för "Ras flock" och man ansåg att människorna hade blivit skapade av Ras svett och tårar. 

Solen representerade tillväxt, värme och ljus för egyptierna. Solen (Ra) häskade över allting som han skapade. Solen var antigen Ras kropp eller Ras öga. 

Ra kom att slåss samman under olika tidsepoker och i olika regioner med andra Gudar, bland annat med Horus. Det berodde många gånger på att man försökte ena landet. Under vissa perioder omvandlades den egyptiska religionen till en monoteistisk religion med Ra som enda Gud.

Varje dag seglade Ra i en solbåt vid namn Mandjet tillsammans med andra Gudar över himlavalvet och i underjorden. De andra gudarna hjälpte honom kämpa mot den farliga ormen Apep och monstren i underjorden. Varje morgon "återföddes" Ra med hjälp av solhimlens guddina Nut efter att ha segrat över sina fiender under natten, som i princip ville se till att Solen aldrig steg upp som vanligt varje morgon.

 

 

Därmed associeras Ra (och solen) även med förnyelse och återfödelse.

Dyrkan inkluderade hymner, besvärjelser och böner vars syfte var att hjälpa Ra att överkomma sina fiender i underjorden och återfödas varje morgon.

Ra i egenskap av skapare och solgud överlevde under många epoker. Radyrkan försvann i samband med kristendomens spridning i Romarriket.

Horus: Himlens, krigets, beskyddets och räddningens gud.

HorusHorus var en av de äldsta och  viktigaste egyptiska gudarna. Horus dyrkades under längst tid, från den fördynastiska tiden fram till de grekisk-romerska tiderna.

Horus var även en nationalgud dyrkad framför allt i övre Egypten och förknippad med kungen som kom att betraktas som en manifestering av Horus (falken) under sin livstid och med Osiris under döden. Faraonens makt fick rätfärdigande. Alla faraoner ansågs vara  inkarnationer av Horus,som efter döden blev Osiris.

Horus betraktades som himlens, krigets och  beskyddets gud. 

Det ursprungiga namnet för den här Guden var Hor. På grund av den grekiska influensen kom guden att kallas Horus. Det ursprungliga namnet var Har-Si-Esse, som bokstavligen betyder "Horus, Isis son",

Enligt legender är Horus son till Isis och Osiris. Isis lär ha letat efter den mördade maken Osiris och återupplivat honom. Tillsammans fick de Horus. Enligt en annan historia, blev Iris gravid med heligt eld. Set hade redan mördat hennes man, Osiris. Hon visste att Set skulle vilja döda Horus också. Därför flydde hon till Nildeltat där hon fick det heliga barnet Horus. 

 

 

Horus var himlens gud. Det vänstra ögat var Månen och det högra ögat Solen.  Horus var känd under namnet Harmerty, "Horus med två ögon".

Horus ögat

Horus öga är symbol för bekydd, kungamakt som kommer från Horus eller Ra. Symbolen kallades Wedjat. Det har samband med det allseende ögat och solen som ansågs vara den högsta guden. Egyptierna skapade amuletter i olika material och Horus öga (Wedjat) som att bli en symbol för bekydd från det onda. Den kunde även ritas. Den som bar symbolen (död eller levande) hoppades på att få guds beskydd från t ex stormar på sjön eller efter döden.

Horus ansågs även vara krigets och jaktens gud, något som de fornegyptiska faraonerna identifierade sig med. Därmed fick Horus en koppling till makt och ära. Horus förknippas med krig men även med seger (och räddning), eftersom han lär till slut ha vunnit över Set (Isis bror, som hade mördat hans far, Osiris) efter 80 år av krig. Set ansågs styra över öknen och över oaserna. När Horus slutligen besegrade Set, enades Egypten och Horus fick härska över hela landet.

Hathor: Kärlekens, Moderskapets, Kvinnornas och Glädjens gudinna

HathorHathor var en av de mest populära gudinnorna i egyptisk mytologi. Hon dyrkades i lika stor utsträckning av kungar som av vanligt folk. Hon kallades även "frun från väster" och ansågs vara den som välkomnade de döda in i nästa liv. 

Hathor hade även andra roller, som musikens, dansens, fertilitetens och de främmande ländernas gudinna. Hon hjälpte kvinnorna föda och därför ansågs hon vara kvinnornas gudinna och hjälpare.

Det är ganska svårt att spåra Hathors ursprung eftersom hon kan ha dykt upp före dynastiernas tid. Hon kunde ha dyrkats i kulturer som rent generellt dyrkade naturen och jordens fertilitet. 

 

 

Hathor förknippades med kon varför hon ofta avbildades med horn.  Mellan  hornen kunde man skåda en solskiva med kobran vid namn Uraeus. Hathor associeras med döda kvinnor, precis som män associerades med Osiris. Den här vändningen kom på senare tid och under senare dynastier. Under tidiga dynastier associerades alla döda, män som kvinnor med Osiris. 

Andra associationer är: Ras öga, Ras moder, Ras dotter, Ras hustru, samt Nilen i himlen (Mjökvägen), beskyddare av ökenregionerna. Associationer med Bat ( en annan kogudinna, vars namn förknippas med Ba, en aspekt av människans själ) ledde till att Hathor blev den som välkomnade själarna på "andra sidan". Kogudinnan Bat associerades även med en musikinstrument som ledde till att Hathor även kom att associerad med musik, dans och underhållning. Prästinnor och präster som dyrkade Hathor, fungerade även som musiker, dansare och underhållare.

Eftesom Hathor även var glädjens gudinna, tyckte egyptierna om henne och hon blev mycket populär. Många festival arrangerades i hennes ära. Eftersom Hathor fökroppsligade kvinnas roller som moder, älskarinna och fru, var hon mycket populär bland kvinnor också. Många barn fick också namnet Hathor.

 

 

Många historiker och arkeologer spekulerar att Hathos i fördynastisk tid kunde ursprungligen har dykt upp under en tid då en matriarkal kultur rådde. Hathor bär på en huduvbonad med 18 ormar (förknippade med visdom och kvinnor) och kohorn (förknippade med månen och kvinnans menstruationscykel). Hon kan mycket väl ha föreställd "Moder gud". I vissa myter och berättelser har hon rollen som skapelsegudinna.

Någon gång antar Hathor även destruktiva egenskaper: Hon förknippas med för tidigt födda barn och Nilens översvämmningar.

I en myt omvandlas hon till Sekhmet, en blodtörstig gudinna, eftersom hon blir arg på grund av människornas olydnad. 

I en del myter är hon Ras hustru, I andra är hon Thoth hustru.

Isis: Återfödelsens, magins och alltets gudinna. Gudinnan som styr över livet och döden.

IsisIsis var gudinnan som alla kunde förlita sig på: syndare som fromma, tiggare som rika, slavar som härskare.

Enligt myten var hon jordens och himlens dotter och Horus mor. Hennes make (som enligt myter även var hennes bror) var Osiris, som mördades av den avundsjuke Set.

 

 

Isis var känd som enkelhetens och barnens gudinna. Hon övervakade även de döda. När Osiris dog, återupplivade Isis honom tack vare sina magiska krafter. Eftersom Ra, Solguden, blev tvungen att berätta för henne, hans hemliga namn, fick hon även den makt som han själv hade.

Isis blev en mycket viktig gudinna och hennes kult spreds ända in i det grekisk-romerska världen, fram till att kristendomens spridning och i vissa regioner långt efter.

Hennes namn har ändrats med tiden och det är osäkert vad hon egentligen hette och hur hennes namn uttalades från början i och med att hieroglyferna bortsåg från vokaler. Hur som helst är Isis en grekisk version av namnet. Bokstavligen lär namnet översättas till "Hon från tronen". Hon var viktig för faraonerna eftersom hon representerade faraonens makt. Isis kulten växte sig hur som helst mycket stark och tempel till hennes ära byggdes i Grekland, Rom, Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Asien, och flera andra länder och regioner. Anledningen till att hon spreds, var först och främst för att hon  lätt absorberade egenskaper hos liknande gudinnor med liknande namn och för att hon ansågs vara sjömännens beskyddare som spred hennes kult till andra regioner och länder.

Isis älskades av alla. Till skillnad från andra gudar, spenderade Isis tid tillsammans med människorna. Hon lärde människorna jordbrukets konst, att läsa och hon ansågs vara visdomens och medicinkonstens gudinna. Hon kallades "hon som är allt", "Isis, alltets gudinna" och "frun med tiotusentals namn".

 

 

Isis kom att bli den mäktigaste av alla gudar och gudinnar. Ursprungligen var det Ra som hade all makt, men han brydde sig inte så mycket om människorna och de led mycket. Isis lurade honom genom att skapa en orm som bet honom. Ra kunde endast räddas av Isis. Men för att kunna bota honom, måste hon veta hans hemliga namn. När Isis fick veta hans verkliga namn, fick hon makten över livet och döden. Hon använde sin makt för att hjälpa människorna.

Sekhmet: Krigets, läkekonstens och sjukdomens gudinna

Sekhmet

Sekhmet är en solgudinna eftersom hon bär en solskiva på huvudet. Att hon har ett ljeonhuvud, betyder att hon associeras med krig. Lejonet var det kraftigaste och det mest fruktade vilda djuret som egyptierna kände till. 

Hon ansågs beskydda faraonerna och vägleda dem i krig. Hon dominerade i övre egypten. I södra egypten var det framför allt Bast (kattgudinnan) som associerades med krig från början. När Sekhmet kulten nådde södra Egypten kom Bast i bakgrunden.

Sekhmet associerades med den röda färgen eftersom hon var blodtörstig och med kvinnornas menstruationscykel. Hon brukade avbildas i en röd klänning. Tama lejon fanns i tempel till hennes ära.

Hon ansågs även vara en aspekt av Hathor.

Sekhmet fick många namn, bland annat "den inför vilken alla darrar" och "hon som är stark", "lågans fru" eller "slaktens fru". Hon ansågs skydda landet genom att med lågor förstöra alla fiender.

Sekhmet associerades även med sjukdom och botande av sjukdomar. Under en del perioder kunde "sekhmet" betyda läkare eller kirurg. Sekhmet-prästerna kunde också betrakas som läkare.

Enligt vissa myter, var Sekhmet en gång nära att förstöra hela mänskligheten. Det var via en kraftig berusning med alkohol som hon kunde stoppas tackvare Ra, som övertalade henne. På samma sätt kunde egyptierna dricka sig fulla med öl i hopp om att minska förstörelsen i samband med krigsföring.

Bastet: Moderskapets, barnens, beskyddets, katternas, passionens och tillfrisknandens gudinna

BastetI början avbildades Bastet (precis som Sekhmet)  som en kvinna med  ett lejonhuvud. Hon var populär i lägre Egypten. Sekhmet var populär i övre Egypten.

När Övre och Nedre Egypten enades, vann Sekhmet influens och fungerade som enande kraft, eftersom det var övre Egypten som vann över det senare. Förlusten i Nedre Egypten, ledde till att Bastet förlorade influens och betydelse.  

Bild Fornegyptisk staty som representerar Bastet som kattgudinna

När katter blev populära i Egypten omvandlades Bastet snabbt till en mycket populär och älskad kattgudinna och lejonhuvudet ersattes med katthuvudet. Hon blev den hyggliga varianten av det som hon en gång i tiden brukade vara och Sekhemts motsats. Medan Sekhmet kunde sprida sjukdomar, kunde Bastet bota dem. Medan Sekhmet kunde sprida eld och förstörelse, kunde Bastet skydda människorna från detta.

Eftersom katter var så rena och katthonor tog så väl hand om sina ungar, kom Bastet att bli en gudinna som representerade moderskap. Kvinnor som inte lyckades bli med barn kunde bära ett hänge som amulett runt halsen - en representation av kattgudinnan Bastet. Ett hänge med en katt och flera lekande kattungar vid sina fötter brukades ges i present till nyblivna fruar.

Katterna kom att respekteras i det forna egypten. De var heliga djur. Det var förbjudet att döda en katt. Straffet för att döda en katt var döden. Om en katt dog, sörjde hela familjen under en period. Man har hittat hela kattkyrkogård med mumifierade katter. Förmodligen blev egyptierna imponerade av detta smidiga djur som höll bostäderna fria från möss, råttor, ormar och andra kryp. Katterna var också självständiga, fria, anpassningsbara och snälla. De lyckades överleva de största farorna och de kunde även läka sig själva. Om dett hus började brinna brukade man skicka in katter i huset så att de kunde visa människorna vägen ut ur lågorna. Även om någon katt kunde skadas, blev de väldigt väl omhändertagna och hyllades av alla. Om någon stakars katt dog, var det inga problem, eftersom de skulle vara trygga hos Bastet som kunde återuppliva dem. Föreställningen eller talesättet "Ett katt har nio liv." kunde ha uppstått redan där. 

Bastet ansågs även skydda hemmet från tjuvar och spridning av sjukdomar. Hon var kvinnornas och barnens beskyddare och vän. Varje hem brukade prydas med en staty som representerade Bastet.

Med tiden kom Bastet att associeras med glädje, lycka, harmoni, ekstas, dans, beskydd, nöje, fysisk kärlek, hälsa och läkekonst.

Bastets tempel omgavs av vatten på tre sidor, enligt den grekiska historiken Herodotus som besökte Egypten. Vattnet formade en sjö som brukade kallas "isheru". Sådana sjöar lär ha varit vanliga runt tempel i lejongudinnornas ära. Enligt en myt svalnade en eldig lejongudinna tack vare vattnet och omvandlades till en lugn medgörlig katt.

Enligt andra myter var Bastet en gudinna som hjälpte Solguden Ra (hennes pappa) på sin färd över himlavalvet. Nattetid omvandlades hon till en katt och stred mot ormen Apep som hon tack vare det goda mörkseendet dödade varje gång. 

Det finns mer att säga om Bastet. Hon var även passionens gudinna och hennes färg var röd för passionens eld och inte för det eld som uppstod i krig. I samband med Bastet ceremonier och festival, festade man loss och barn var ej välkomna. Det är inte så konstigt eftersom hon ansågs vara alla gudarnas och gudinnornas älskarinna. Hon var även gift med tre olika män. Hennes präster var klädda i rött och de höll på med erotisk dans.

Den grekiska ockupationen av Egypten, som varade i ca. 500 år ledde till en stor förvirring eftersom grekerna sökte efter grekiska motsvarigheter i de egyptiska gudarna som de tolkade genom den grekiska kosmologin. Grekerna började kalla Bastet för Ailuros (grekiska för katt) och de ansåg att Bastet var en version av den grekiska gudinnan Artemis. Bastet kom med tiden att bli en mångudinna och inte den solgudinna som hon egentligen var från början. Introduktionen av kristendomen och av islam senare ledde till att mycket lite överlevde av den egyptiska tron på olika gudar och gudinnor.

Toth: Magins, astrologins, skriv- och läskonstens, visdomens, vetenskapens och Månens gud

Thoth, egyptisk mytologi, egyptiska gudarEn av de absolut viktigaste gudarna i egyptisk mytologi var Toth. Han förknippades med ibisfågeln och därför avbilades han oftast med ett ibishuvud. 

En av Thoths viktiga roller var att bevara universum. Han stod vid sidan av Ra i solbåten och såg till att solen steg upp nästa dag. Thoth hade många namn och många titlar. En av dem var "Tre gånger större, större!". Även faraonerna själva, som ansågs vara gudar, bar på fem olika offentliga namn. 

Thoth associerades även med hjärtat och tungan. Hjärtat ansågs dels vara personens själ och platsen där all kunskap fanns, alltså någons egentliga hjärna. En del forskare ser alla Gudar som en aspekt av Ra, den absolut högsta Guden. Andra talar om flera separata Gudar.

Egyptierna betraktade Thoth som mästaren över det fysiska och det morala (guds lag). Han ansågs även vara den som gjort själva beräkningarna för universums skapande: himlen, stjärnorna och jorden.  Tack vare honom var himlakropparna i rörelse.

Thoth som namn kommer egentligen från grekiska. Det egyptiska namnet var Djehuty, som översätts ungefär till "den med ibishuvud".

Egyptierna ansåg att Thoth var upphovsman till alla vetenskapliga skrifter, religion, filosofi och magi. Grekerna ansåg att Thoth var även astronomins, astrologins, numerologins, matematikens, geometrins, medicinens, botanikens, teologins, civilisationens, alfabetens, skrivkonstens och läsandets upphosman och uppfinnare.

Det finns även en koppling mellan Thoth och månen. I början av historien ansågs Månen vara ett Horusöga. Senare började Thoth associeras alltmera med Månen. Månfaserna fick en stor betydelse i både astronomi och astrologin på den tiden. Månfaserna kunde även vara kopplade till egyptiernas ritualer.

Seshat: Visdomens, kunskapens, skrivkonstens och historiens gudinna

Thoth' kvinnliga motsvarighet är Seshat och hon sades ha uppfunnit skrivarkonsten. Hennes namn betyder bokstavligen "hon som är den skriftlärde". Hon anses även ha uppfunnit arkitekturen, astronomin, astrologin, byggnadskonsten, matematiken och lantmäterin. Alla dessa yrken behöver hennes kunskaper. I en del texter byter hon namn till Safekh-Aubi.

Hennes präster brukade övervaka biblioteket där all kunskap och alla magiska riter (och besvärjelser)  var samlade och därför fick hon även namnet "Frun som styr över Böckernas hus". I bilder på Seshat, kröns hon med ett blad som kommer från plantan vid namn papyrus eftersom egytierna skrev på papyrus papper. Punktmönstren på klänningen som hon bär lär symbolisera nattens stjärnor och evigheten.

Seshat ansågs vara gudinnan som kunde stödja faraonen när han höll tal och arkitekterna i sina mätningar. 

Hennes image har ändrats med tiden och i synnehet i och med att Thoth - kulten som mångud växte sig allt starkare. 

Bilder

Jeff Dahl

Läs även:

Något om egyptisk mytologi

Egyptisk Magi

Goddesgift.com