Vad är energihealing?

Astro / Inspiration

Vad är energihealing?

Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar".

De subtila kropparna består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är en väldigt tät energimassa (materia). Energihealing är ett sätt att rikta behandling till dessa subtila kroppar och healing kan delas in i tre övergripande former:

Teknisk healing – t ex akupressur som handlar om att fysiskt frigöra ett utrymme för livsenergin. Teknisk healing inriktar sig på den fysiska kroppen för att den i sin tur ska påverka våra subtila kroppar (se mer om subtila kroppar lite längre ner).

Manuell healing – att med hjälp av healerns egen energi påverka klientens subtila kroppar. Manuell healing kan arbeta mycket djupgående, men det finns även risker förknippade. Eftersom terapeuten ska göra ett ingrepp i klientens energifält (till exempel för att avlägsna negativa energiband) behöver healern veta precis vad den gör, annars kan det få effekter som inte är önskvärda. En annan risk är att healern tömmer sig själv på sin egen energi, för att hjälpa sin klient. Shamansk healing är ett exempel på manuell healing. 

Kanaliserad healing – healern skapar en port till universums oändliga tillgång av helande livsenergi. Healingen verkar direkt på alla de subtila kropparna. Denna healing kan inte "gå fel", eftersom healern är en passiv kanal. Reiki är exempel på en form av kanaliserad healing, det vill säga att Reiki healern är en kanal för universums läkande energi. Healerns roll är relativt passiv och innebär "bara" att öppna upp för och överlämna sig till den universella livsenergin, bortom personligheten. Kanaliserad healing fungerar på så vis att healern i en meditativ upplevelse når en djup nivå av kärlek, enighet och/eller personlig vision av gudomlighet och riktar det tillståndet mot mottagaren. Inom Reikin görs det genom att skapa kontakt genom symbolmeditation. En av de starkaste healingupplevelserna i den kanaliserade healingen är en djup känsla av överlämnande, fulländning och tacksamhet till livet. 

Många healers kombinerar de olika healingformerna genom att till exempel låta Reiki verka på orsaksnivå och en teknisk eller manuell healing på symptomnivå. Vilken healing form som är mest verksam beror på terapeutens individuella förmågor och klientens behov. En del menar att teknik och manuell inblandning är överflödigt, medan andra ser det som ett sätt att komma djupare in på specifika problem hos klienten.

Healing som inte följer en bestämd metod eller manual kallas för intuitiv healing. Healern använder här sin intuition (inre vägledning) för att förstå vad varje klient behöver i det enskilda fallet.  Intuitiv healing kan innebära att kombinera olika metoder eller vara helt fristående. För att intuitiv healing ska vara verksam krävs att healern har ett väl utvecklat medialt seende med sitt "tredje öga", det vill säga att på ett nyanserat sätt kunna uppfatta de subtila energier som påverkar klienten. 

En erfaren healer kan även framkalla intensiva hjärnvågsmönster av alfa-, beta, - och deltavågar och som bidrar ytterligare till healingen. Detta sker genom att klientens hjärnvågor synkroniseras med healerns.

Vad är subtila kroppar?

De subtila kropparna är olika slags kraftfält som tillsammans med den fysiska kroppen utgör en persons hela väsen. Det finns lite olika sätt att beskriva de subtila kropparna på och hur många de är i antal.  I västerländsk tradition pratar man ofta om auran/eteriska kroppen, astralkroppen, mentalkroppen och kausalkroppen. Kausal kroppen är ett annat ord för själen eller det "högre jaget". 

Den eteriska kroppen är det som vi ser eller känner i andra människors aura. Den ligger nära vår fysiska kropp och återspeglar vår hälsa/flödet av livsenergin och tillståndet i de andra subtila kropparna. Auran sägs även skapa instinktiva rädslor som skydd för vår fysiska kropp, t ex att inte gå för nära klippkanter eller simma på för djupt vatten. Forskningen har hittills inte kunnat bevisa existensen av en aura men i vardaglig kunskap så är det den karisma eller ”känsla” en människa lämnar runt sig. Det finns olika antaganden om hur stor utsträckning auran har i och utanför rumtiden, men för den som utvecklat sitt sjätte sinne så är auran en källa till mer information eftersom den både ses och kännas. Empaten kan till exempel känna andras aura ”som sin egen” när empatens aura smälter ihop med andras aura. Det är alltså viktigt som healer att lära sig att skilja på sin egen energi och klientens. En healer måste även alltid träna sig i att frigöra sig från subjektivitet, genom kontemplation. Egna personliga värderingar och trosuppfattningar och känslor måste läggas åt sidan för att kunna hjälpa någon annan på djupet.

Den andra nivån är astralkroppen och den kallas ibland även för känslokroppen. Eftersom känslorna skapas i denna sfär är det här många sjukdomar har sitt ursprung. Med denna kropp kan vi göra själsresor i den astrala dimensionen, även kallat för "shamnresor". Shamanresor är en form av manuell healing som syftar till att reparera skador i astralkroppen, genom så kallad Soul retrivial. Traditionell shamanism ser resorna som ett sätt att "hämta hem förlorade själsbitar".  Ur ett nutida kvantfysiskt perspektiv ser vi det inte som att "bitar" förloras utan det handlar just om att läka astralkroppens minnen och öka graden av kontakt med själen. 

Den tredje nivån är mentalkroppen som är kopplad till alla våra tankar och vårt ego, men även mer abstrakta idéer så som vår livsfilosofi. Även här kan skapas grund för sjukdom om vi lever i mentala föreställningar som inte är bra för oss. 

Den sista nivån är kausalkroppen, själen. Målet för meditation, bön och andliga övningar är ofta att få kontakt med denna del av oss själva. Själen står i kontakt med hela universums upplysta energi och det eteriska plan där allt ytterst är "ett". Själens visdom visar sig i form av vår intuition. Intuitionen kan bland annat upplevas som en stark drivande känsla, visioner eller varsel om vad som ska hända.

Text av: Angela Aylward, healer och vägledare på Angelas GBG Reiki

Publiceringsdatum: 2021-11-14