Studier visar samband mellan adhd och demens

Vetenskap Neurologi

2023-10-25 Risk för demens för personer med adhd. Koppling över generationer.

Studier visar samband mellan adhd och demens

Amerikanska och israeliska forskare fann av vuxna som fått diagnosen adhd löper nästan 3 gånger större risk att utveckla demens.

Studien bestod av 109 218 vuxna med eller utan adhd som följdes upp under 17 år.

Forskarna kunde fastslå att 13,2 % av deltagarna med adhd utvecklade demens. Av de som inte hade ADHD utvecklade endast 7 % demens.

Efter justeringar rörande andra faktorer kom forskarna till slutsatsen att personer med adhd löper större risk för att utveckla demenssjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom.

Cirka 3 % av världens befolkning är drabbade av ADHD. Denna studie verkar indikera dessutom att tillståndet försämrar hjärnans förmåga att skydda sig mot demens.

Forskarna tror däremot inte att ADHD direkt utlöser demens utan att det rör sig om en bidragande faktor samt att de mediciner man tar också kan påverka hjärnan. Det finns inget i studien däremot som indikerar att medicinerna man tar utlöser demensen.

Kanske behöver denna studie kompletteras med en svensk studie från förra året.

För ett år sedan publicerade dock Karolinska institutet en studie som hittade en koppling mellan ADHD och demens över generationer.

Denna stora studie visade ”att föräldrar och mor- och farföräldrar till personer med adhd hade högre risk för demens än de med barn och barnbarn utan adhd”. Det finns alltså en ärftlig och/eller miljömässig koppling mellan adhd och demens.

Föräldrarna till personer med adhd hade nämligen hela 34% högre risk för demens jämfört med föräldrar med barn utan adhd. Den vanligaste formen av demens är Alzheimer. Risken för att utveckla denna typ av demenssjukdom var 55 % högre för föräldrar till barn med ADHD.

Utöver detta visade det sig att föräldrarna med barn med adhd också hade tidig snarare än sen demensdebut. Ändå var den absoluta risken för att utveckla demens som förälder till barn med adhd ganska liten. Forskarna fann dessutom att sambandet fanns kvar i andragradsläktningar såsom mor- och farföräldrar men att sambandet var svagare.

Forskarna tror att det vara röra sig om gener eller miljöfaktorer, såväl som den skada som fysiska skador som förknippas med adhd.

En annan studie som publicerades för cirka 2 veckor sedan, kunde exempelvis visa att det fanns en koppling mellan stress, Alzheimers och mild kognitiv svikt.

 

Publikationer

Attention-deficit/hyperactivity disorder and Alzheimer’s disease and any dementia: a multi-generation cohort study in Sweden Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, online 9 september, 2021, doi: 10.1002/alz.12462

Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Risk of Dementia | Attention Deficit/Hyperactivity Disorders | JAMA Network Open | JAMA Network 2023;6(10):e2338088. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.38088