Vetenskap, forskning och nya rön

Hälsa / Forskning / Artikel

Depression av endera föräldern under graviditeten knuten till för tidig födsel

Depression av endera föräldern under graviditeten knuten till för tidig födsel

2016-01-25 Depression i både blivande mödrar och fäder ökar risken för förtidig födsel, finner en studie som publiceras i BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

Depression hos kvinnor under graviditeten är känd för att vara associerad med låg födelsevikt och ökad risk av för tidig födsel. Stress hos modern, på grund av död av en nära anhörig, brist på socialt stöd, eller en besvärlig relation, har också visat sig öka risken av för tidig födsel. Emellertid har lite forskning undersökt effekterna av faderns depression på moderns hälsa eller på det ofödda barnet.

I denna studie, undersöktes mer än 350.000 födslar i Sverige mellan 2007 och 2012 för depression hos föräldrarna och förekomsten av antingen mycket för tidig födsel (mellan 22 och 31 veckor) eller måttligt för tidig födsel (32-36 veckor).

För både män och kvinnor, definieras depression som att ha haft en förskrivning av antidepressiva läkemedel, eller ta emot öppenvård / slutenvård, från 12 månader före befruktningen till slutet av graviditeten. Personer med depression klassades som "nya" fall om de hade haft någon depression under de 12 månader som föregick diagnos; alla andra fall definieras som "återkommande" depression.

Även om både nya och återkommande depressioner hos mödrarna var associerade med en ökad risk för måttligt för tidig födsel på omkring 30% till 40%, var ny depression i fäderna förknippad med en 38% ökad risk för mycket för tidig födsel. Återkommande depression i fäderna förknippades inte med för tidig födsel alls.

"Depression hos en partner kan anses vara en betydande källa till stress för en blivande moder, och detta kan leda till ökad risk för mycket för tidig födsel ser vi i vår studie. Depression hos fadern är också känd för att påverka spermakvaliteten, har epigenetiska effekter på barnets DNA, och kan också påverka placentafunktionen. Risken verkar dock minska för återkommande faderdepression, vilket kanske indikerar att behandling av depression minskar risken av för tidig födsel.” hävdar Professor Anders Hjern, från Centrum för hälsojämlikhet i Stockholm (CHESS).

Hjern hävdar dessutom att depression hos mödrarna ökade risken av för tidig födsel, oavsett om det handlade om ny eller återkommande depression.
Slutsatsen blir att båda föräldrarnas psykiska hälsa bör undersökas och behandlas.

Forskarna uppmuntrar alla och i synnerhet de människor som planerar att skaffa en familj eller som är gravida och som upplever en förändring i humöret, irritabilitet eller ångest att söka hjälp och stöd.

Forskarna hävdar också att mer forskning krävs för att förstå mekanismen bakom faderdepressionens effekt på det ofödda barnets hälsa.

Full papper:  Kan Liu, Sven Cnattingius, Malin Bergström, Viveca Östberg, Anders Hjern. Prenatal föräldrarnas depression och tidig födsel: En nationell kohortstudie. BJOG 2015; DOI: 10,1111 / 1471-0.528,13891