Astrologiska hus, deras betydelse samt olika hussystem

Astro / Astrologiskola / Husen

Här kan du lära dig mer om astrologi, planeter och stjärntecken.

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

astrologiska hus

© astrologisidan.se. På Astrologisidan kan du beställa ditt personliga födelsehoroskop, årshoroskop och framtidshoroskop.

Du kan även läsa De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De tolv husen som ingår i horoskopet representerar olika sidor av det mänskliga livet. Husen talar om inom vilka livsområden dvs. var planeternas krafter verkar. Men husen har även en anknytning till stjärntecknen.

Det första huset anknyter till väduren. Det andra till Oxen. Det tredje till Tvillingarna. Det fjärde till Kräftan. Det femte till Lejonet. Det sjätte till Jungfrun osv. Det är lättare att förstå sambanden i horoskopet om man lärt sig de olika husens betydelse. De sex första husen handlar om individen och det personliga fältet hos människan.

 

 

De följande sex husen behandlar personens kontakter och interaktion med omvärlden. Linjen som skiljer husen åt kallas av astrologer för spets. Till exempel så kallas den linje som skiljer det tolfte huset från det första för ”det första husets spets”.

Ascendenten sammanfaller med den första husspetsen. Om man ska beräkna en persons ascendent behöver man den exakta tiden på dygnet när personen är född.

Om man inte har tiden så kan man inte fastställa horoskopets ascendent eller husindelning. Inom astrologin förekommer det flera principer bakom husindelningarna.

Det system som innebär att alla hus är lika stora i horoskopet dvs. 30 grader per hus kallas för likahus – systemet (equal – houses).

 

 

Andra exempel på hussystem är: Campanus, Placidus och Regimontanus. Dessa system används ofta inom engelskspråkig astrologilitteratur. Likahus systemet passar dock bäst på våra breddgrader.

Första huset 

Vitalitet, temperament och personlighet representerar det första huset. Ascendenten inleder det första huset. Som vi tidigare konstaterat så visar ascendenten vårt yttre jag och hur vi uppfattas av andra. Planeter i det första huset får stort inflytande över horoskopet. Om t. ex. stjärntecknet och ascendenttecknet  skulle vara samma dvs. om solen skulle befinna sig i det första huset så skulle det innebära att det inre och yttre personligheten sammanfaller med varann. Personen är alltså så som han uppfattas vara. Det sanna inre jaget representeras av solen. Ascendenten representerar som sagt det yttre.

Andra huset

Ekonomi, finanser och ägodelar representerar det andra huset i horoskopet. Det andra huset pekar ut individens inneboende resurser. Det visar individens inställning till materiella ägodelar och kompetensen att förvalta ekonomiska tillgångar. Om en stark planet finns i det andra huset tyder det på ekonomisk framgång för personen i fråga. Om man inte har någon planet i detta hus i sitt horoskop så tyder det på att personen inte bryr sig så mycket om pengar eller dyra saker. Har man flera planeter med knepiga aspekter i det andra huset kan det uppkomma problem med ekonomin under vissa perioder.

 

 

Tredje huset

Personens förhållande till den närmsta omgivningen speglas i det tredje huset. Huset inriktar sig på individens sätt att kommunicera med omgivningen i vardagen. T. ex. hur man talar och skriver. Tredje huset berättar om inställningen till personer man umgås i vardagen med t. ex. partner, arbetskompisar och släktingar. Allt som rör vardagliga kommunikationen hör till horoskopets tredje hus. Även resor, t. ex. till och från jobbet hör hit.

Fjärde huset

Till det fjärde huset hör personens familj och hem, dennes ursprung och rötter. Huset handlar om livets början och slut. Mitt hem är min borg lyder ett ordspråk som passar in i  det fjärde huset. När man föds är hemmet babyns hela värld. När man blir gammal och skröplig blir hemmet åter viktigare och man lämnar det sällan. Ens föräldrar och barndomsmiljö hör också till detta hus. Om en person har solen i det fjärde huset tyder det på att han strävar efter ett stabilt familjeliv.

 

 

Femte huset

Vår kreativa och skapande förmåga hör till det femte huset. Hit hör också barn, fritidsaktiviteter, kärleksaffärer, förälskelser och spel. Femte huset handlar exempelvis om hur man handskas med sin fritid och sin kreativa förmåga. Huset pekar på var man kan finna verkliga glädjeämnen. Femte huset visar personens oanade talanger. Det stjärntecken som befinner sig vid husspetsen ger ytterligare upplysningar för tolkningen.

Sjätte huset

Arbetet och hälsan hör till det sjätte huset. Inställningen till över och underordnade hör också hit. Kroppens fysik, motion och vitalitet dvs. hur man sköter sin hälsa behandlas av det sjätte huset. Sambandet mellan hälsan och arbetslivet beskrivs även i det här huset. Om man inte sköter sin hälsa så kommer arbetsförmågan inte bli lika bra.

Sjunde huset

Samarbete är det som sjunde huset handlar om. Inställningen till vänner, fru eller make samt inställningen till arbetsrelaterade och känslomässiga relationer beskrivs i horoskopets sjätte hus. Det visar också hur man hanterar önskemål från andra om samarbete i olika former.

 

 

Åttonde huset

Pengar och saker som man kan få av andra, dvs. gåvor och arv handlar det åttonde huset om. Födelse och död behandlas även av huset. Huset beskriver din inställning till andras pengar och även meningen med livet och döden. Skulle en person ha Uranus i horoskopets åttonde hus så pekar det på en dragning till livets mysterium och det ockulta.

Nionde huset

Akademiska studier, intresse för religion, långresor och filosofi behandlas bland mycket annat av det nionde huset. Huset handlar om aktiviteter på ett ”högre plan”. Kommunikationen och attityden till en större grupp personer belyses också. Etik och moral hör också hit.

Tionde huset

Karriären, arbetslivet och ambitioner behandlas av horoskopets tionde hus. Huset innefattar sånt som ligger utanför hemmet. T. ex. social status och ansvarskänsla. Huset kan indikera om en person kommer bli en väl ansedd person i samhället. Om planeten Mars skulle återfinnas i det tionde huset så kan det tyda på en strävan efter status och berömmelse. Skulle mars ha knepiga aspekter så kan det peka på att personen försöker nå berömmelse med tvivelaktiga metoder.

 

 

Elfte huset

Sällskapslivet, idrottsföreningar, klubbar räknas till det elfte huset. Ytligt bekanta personer hör också hit. Huset pekar på förmågan att grupparbeta, skaffa nya vänner och delta i en sammanslutning som har ett gemensamt mål. Om Solen skulle stå i det elfte huset så pekar det på att personen är en utpräglad sällskapsmänniska med många vänner. Personen kan också vara/komma att bli något av en ledargestalt i gruppsammanhang. Om solaspekterna är goda så kommer personen att få mycket hjälp av sina vänner på många områden.

Tolfte huset

Det hemliga, fördolda och undermedvetna skildras i horoskopets tolfte och sista hus. Ämnen som motgångar av olika slag och ensamhet finns också i detta hus. Fängelser och olika inrättningar som äldreboende och sjukhus finns också i detta hus. Detta hus pekar på vad man är tvungen att uppoffra för att nå sina mål och visioner i livet. Huset kan också ge svar på varför vi agerar som vi gör i vissa situationer. Om Neptunus skulle stå i detta hus är personen mycket känslig och har en stark intuition. Om Venus skulle stå i det elfte huset så är personen ofta tillbakadragen och blyg av sig. Personen kan också tycka om ensamhet och tystnaden.

 

 

Tabellen nedan är till för att sammanfatta samt att visa på sambandet mellan stjärntecknen och de tolv husen.

Stjärntecken

Motto

Hus

Husets innebörd

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Jag är

Jag har

Jag tänker

Jag känner

Jag vill

Jag analyserar

Jag balanserar

Jag åtrår

Jag ser

Jag använder

Jag vet

Jag tror

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Personlighet

Ägodelar

Mental aktivitet

Familjeband

Kreativitet

Arbete och hälsa

Samarbete

Livet och döden

Utveckling

Karriär

Attityd till samhället

Det undermedvetna

 

Planeter och hus

De 9 Planeterna. Vad står varje planet för och vilka är de?

De 12 husen (kort version). Kortfattad info om varje hus.

De 12 husen. En längre version av vad de 12 husen står för.

Aspekterna. Lär dig mer om de olika aspekterna som skapas mellan planeterna.

Stjärntecken

Allt om varje stjärntecken. Här står det hur vi påverkas av stjärntecknet som vi är födda i.

Känner du att du läser om fel stjärntecken? Ta reda på ditt "verkliga tecken" enligt sidoreal horoskop.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.