Promenader och cykling bra för hälsan även i städer med mycket luftföroreningar

KATEGORIER: Hälsa / Forskningsrön / Vetenskap / Natur & Miljö

Endast i 1% av världens städer är luftföroreningarna så pass stora att motion blir en hälsorisk.

Promenader och cykling bra för hälsan även i städer med mycket luftföroreningar

2016-05-10 De positiva hälsoeffekterna av promenader och cykling uppväger de negativa hälsoeffekterna som uppstår till följd av luftföroreningar, även i städer med höga halter av luftföroreningar, enligt en studie av forskare vid Cambridge Universitet.

Studieresultaten innebär ett högre stöd för cykling även i förorenade städer, något som i sin tur kan bidra till en minskning av utsläpp från fordon.


Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, och flera cancerformer. ”Aktiva resor”, till exempel promenader och cykling till jobbet och skolan, är bra sätt att öka människornas fysiska aktivitet. Oro har oftast väckts om den potentiella risken på grund av de effekter som luftföroreningarna kan ha medan man cyklar och promenerar i stadsmiljöer.

Luftföroreningar är en av de ledande miljöriskfaktorerna som påverkar människors hälsa. Enligt en färsk rapport från the Royal Colleges of Physicians and of Paediatrics and Child Health, leder luftföroreningar till 40 000 dödsfall per år i Storbritannien.

En av de viktigaste källorna till luftföroreningar i städer är transporter. Skulle man byta ut bilar, motorcyklar och bussar till aktiva resor, skulle utsläppen minska. Samtidigt andas man in mer föroreningar när man promenerar och cyklar, något som kan vara skadligt för hälsan.

Tidigare studier i Europa, USA och flera andra utvecklade länder fann att hälsoeffekterna av aktiva resor är större än riskerna, men dessa genomfördes i områden med relativt låga halter av luftföroreningar. Man har därmed varit osäker huruvida resultaten kunde tillämpas i städer med höga nivåer av luftföroreningar.

Forskarna använde datorsimulering för att jämföra riskerna och fördelarna för skilda intensitets- och varaktighetnivåer för aktiva resor och luftföroreningar på olika platser runt om i världen, med hjälp av information från internationella epidemiologiska studier och metaanalyser.

Med hjälp av dessa data har forskarna kommit fram till att i praktiken luftföroreningar inte kommer att omintetgöra hälsoeffekterna som kommer från promenad och cykling i de allra flesta tätorter över hela världen.


Endast i 1% av städerna var luftföroreningarna så pass stora att de kunde skapa hälsorisker som var större än fördelarna som kom från motion och fysisk aktivitet.

Enligt forskarna är motion i London helt ofarlig och hälsofördelarna från promenader och cykling är större än riskerna som uppkommer på grund av luftföroreningar. Även i Delhi, en av de mest förorenade städerna i världen med föroreningsnivåer tio gånger större än i London, skulle man behöva cykla över fem timmar per vecka innan riskerna från föroreningar blir större än hälsofördelarna.

”Vi bör dock komma ihåg att en liten minoritet av arbetarna i de mest förorenade städerna såsom cykelbud, kan utsättas för så pass stora nivåer av luftföroreningar att hälsofördelarna försvinner.” säger forskaren Marko Tainio.

En annan forskare, James Woodcock hävdar att även om denna forskning visar att det finns fördelar med fysisk aktivitet trots dålig luftkvalitet, bör man fortsätta kampen mot föroreningar. Man bör investera i infrastruktur som gör promenader och cykling lättare så att människor stiger ut bilen för att i stället promenera eller cykla, något som i sig minskar föroreningarna.

Författarna varnar att deras modell inte tar hänsyn till detaljerad information om villkor inom olika orter i enskilda städer, effekterna av kortsiktiga episoder av ökade luftföroreningar, eller information om sjukdomshistoria.


Källa: Originalartikel kommer från University of Cambridge, och får redigeras vad gäller innehåll och längd eller publiceras vidare i ursprunglig form.

Referens: Marko Tainio, Audrey J. de Nazelle, Thomas Götschi, Sonja Kahlmeier, David Rojas-Rueda, Mark J. Nieuwenhuijsen, Thiago Hérick de Sá, Paul Kelly, James Woodcock. Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking? Preventive Medicine, 2016; DOI:10.1016/j.ypmed.2016.02.002