COVID-19-nedstängningar påverkar luftkvaliteten

KATEGORIER: Vetenskap / Natur och miljö

Nivåerna för två stora luftförorenare har minskat drastiskt sedan nedstängningarna, men ett annat skadligt ämne har ökat som resultat.

COVID-19-nedstängningar påverkar luftkvaliteten

2020-05-13 Enligt två nya studier har kvävedioxid- och partikelföroreningarna minskat i hela världen sedan nedstängningarna började på grund av COVID-19-pandemin.

Kväveoxid är en gas som produceras under förbränning som har skadliga effekter på lungorna. Fordon, kraftverk och industriella aktiviteter producerar denna gas.

Med partikelföroreningar menar man fasta partiklar samt vätskedroppar som är tillräckligt små (mindre än 2,5 mikron) för att tränga djupt in i lungorna och orsaka skador.

Detta är första gången luftföroreningarna minskar betydligt, sedan 1990-talet då övervakning av luftkvaliteten från satelliter började.

Minskningen av kvävedioxidföroreningar har dock orsakat en ökning av marknära ozon-nivåer i Kina. Ozon bildas när solljus och höga temperaturer katalyserar komplicerade kemiska reaktioner i den nedre atmosfären. Marknära ozon är farlig för människorna i och med ämnet orsakar lung- och hjärtsjukdomar.I normala fall kan kväveoxiderna förstöra den marknära ozonet i synnerhet vintertid. Minskningen av kväveoxidföroreningarna har däremot skapat ett nytt problem.

Studien är mycket viktig eftersom den visar hur luftkvaliteten skulle kunna förändras av strängare regler vad gäller utsläpp.

Forskarna använde satellitmätningar av luftkvaliteten för att uppskatta förändringar i kvävedioxidföroreningar över Kina, Sydkorea, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Iran och USA.
I genomsnitt minskade kvävedioxidhalterna med 40 % över Kinesiska städer och med 20-38% över Västeuropa och USA jämfört med samma tidsperiod förra året.

Kvävedioxidnivåerna minskade däremot inte i samma utsträckning i Iran. Forskarna tror att detta har att göra med att nedstängningen endast tog plats i slutet av mars. De kunde se en minskning under dagarna för det iranska nyåret något som är fallet varje år.

I den andra studien tittade man på luftkvalitetsförändringen i norra Kina där viruset först rapporterades och där nedstängningen varit mest strikt. Partikelföroreningarna minskade med i genomsnitt 35 %, medan kvävedioxidhalterna minskade med i genomsnitt 60 % efter det att nedstängningen började den 23 januari. Under samma tidsperiod ökade dock de marknära ozonnivåerna.

Källa

COVID-19 LOCKDOWNS SIGNIFICANTLY IMPACTING GLOBAL AIR QUALITY. American Geophysical Union. 2020-05-11

Journal referenser:
M. Bauwens, S. Compernolle, T. Stavrakou, J.‐F. Müller, J. Gent, H. Eskes, P. F. Levelt, R. A, J. P. Veefkind, J. Vlietinck, Huan Yu, C. Zehner. Impact of coronavirus outbreak on NO2 pollution assessed using TROPOMI and OMI

observationsGeophysical Research Letters, 2020; DOI: 10.1029/2020GL087978
Xiaoqin Shi, Guy P. Brasseur. The Response in Air Quality to the Reduction of Chinese Economic Activities 1 during the COVID-19 OutbreakGeophysical Research Letters, 2020;Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.